Культура Ξ
09:10, 10 Октября 2019
Буряад Уласта Соёлой байшан шэнэлэгдэн нээгдэбэ

Буряад Уласта октябриин 5-да, гарагай долооной үдэр, шэнэлэн заhабарилгын  hүүлдэ  соёлой байшан нээгдэбэ. Тэрэ байшан 1970 ондо баригдаhан түүхэтэй, тэрэ сагhаа хойшо нэгэшье заhабарилгада ороогүй байгаа. Нээлгын баяр Яруунын аймагай Комсомольское нютагта болоо. Тиигэжэ мүнөө нютаг дээрээ ажаhуугшад эндээ hайндэрнүүдые, тоглолтонуудые  үнгэргэхэ, зүжэг наада, табиха гэжэ түсэблэнхэй.

Энэ соёлой байшан соо хүүгэдэй ба бүдүүн зоной «Дууша зурхэн», «Китмайер», «Нон-стоп», «Память», «Корольки» гэжэ  найман кружогой бүлгэмүүд ажал ябуулна. Үшөө тиихэдэ сүлөө сагтаа зон бильярд, теннис наадаха аргатай.

- Иимэ һаруул, гоё, дулаан соёлой байшангуудые нээжэ байхада, ехэ урматай. Үри хүүгэднай һайндэрнүүдэй хэмжээ ябуулгануудта хабаадажа, һуража хүмүүжэхэ аргатай болоно гээшэ. Мүнөө жэлдэ  Яруунын аймагта энэ һууринда соёлой байшан шэнэлэгдээ, Шиирингэдэ, Гүүндэдэ шэнэ соёлой байшангууд баригдаба, Нарһата тосхондо ехэ заһабарилга  хэгдээ. Соёлой һалбари урагшатай хүгжэнэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо энэ нээлгын баяр ёһололой үедэ хэлэбэ.

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ соёлой байшанай шэнэлэн заһабарилгада 5,4 миллион түхэриг һомологдоо. Энэ мүнгэндэ клубай шала, хушалта, дулаасуулгын хэрэгсэл шэнэлэгдэжэ, сонхонууд, үүдэнүүд табигдаа, түймэрэй гараһан тухай дуулгаха дохёо тохогдоо, зайн галай утаhан шэнэлэгдээ. Далан hууритай соёлой байшанда тоглолтын танхимһаа гадуур, номой сан ажалаа эхилбэ.

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Яруунын  аймагай Нарһатада, Хяагтын аймагай Шара Голдо, Захааминай аймагай Шара-Азаргада соёлой байшангууд заһабарилагдаа. Заһабарилгын ажалда дүн хамта 14,6 миллион түхэриг гаргашалагдаа.

2020 ондо уласай 10 аймагай 14 соёлой байшангуудай  ехэ заһабарилгада 62,8 миллион түхэриг гаргашалагдаха. 

Новости за сегодня