Образование Ξ
14:39, 27 Ноября 2019
Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха
Тарбагатайн аймагта шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха

Буряад Уласта Тарбагатайн аймагай Николаевский тосхондо шэнэ һургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаха. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов энэ аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа иимэ шиидхэбэри абаһан байна. Мүнөө эндэ олондо хабаатай хоёр ниигэмэй объектнүүд унаха болоһон байдалда оронхой. «Солнышко» гэжэ  хүүгэдэй сэсэрлиг 2002 он болотор Спиртзаводой мэдэлдэ байһанаа, 2006 ондо аймагай захиргаанай мэдэлдэ ороһон. Сэсэрлигэй байшан 1949 ондо баригдаһан.Тиигээд, эндэ 50-аад оноор эдеэ хоол бэлдэдэг байшан, 1989 ондо аха бүлэгүүдэй байшан ниилүүлжэ баригдаа. Капитальна заһабарилгануудай хэгдэжэ байбашье, 2019 оной сентябрь һарада энэ байшан хэрэглэлгэдэ тааруу бэшэ гэжэ тоологдоо. Мүнөө энэ сэсэрлигтэ 75 хүүгэдэй орондо аяар 91 хүүгэд ябана. Ээлжээндэ үшөө 12 үхибүүд байна. Ехэнхи гэртэхин ээлжээндэ орохо гэжэ оролдонгүй, сэхэ үнсын сэсэрлигтэ ороно гэжэ хэлэгдээ.

 Заводай һургуули баһа шэнэ байшан хүлеэнхэй. Мүнөө 251 үхибүүд 1860 ондо купец Голдобинай ажалшадтаа бариһан һургуулида һуража байна. 150 гаран жэл үнгэржэ, энэ байшан хэрэглэлгэдэ тааруу бэшэ гэжэ тоологдобо. Жэл бүри ДНТ-нүүд баригдажа, һурагшадай тоо олон болоно. Гараха шэнэ һуралсалай жэлдэ 300-аад һурагшад багсаалагдана. 

Новости за сегодня