Образование Ξ
08:41, 27 Ноября 2019
Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб
Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад Уласай болобосоролой ерээдүйн хүгжэлтэ зүбшэн хэлсэб

Арадай Хуралай hунгамалнууд ноябриин 13-да  2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын хэмжээн соо олондо хабаатай оршомой гүрэн түрын программанууд тухай ямаануудай элидхэл шагнаба. Мүнөө сагта шухала асуудалнуудай нэгэн эрдэм ухаанай ба болбосоролой хүгжэлтын асудал болобо. Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец болбосоролой түсэб уласта эгээл гаргашатай гэжэ тэмдэглээ.

«Эрдэм ухаанай ба болбосоролой хүгжэлтэ» гэһэн  гүрэн түрын программа 2025 он болотор хараалагданхай. Энээн соо 7 бага программанууд ороно. Энэ программа  бэелүүлгын үрэ дүн зургаан хэмжүүрээр сэгнэгдэнэ: хүүгэдэй һургуулиин урдахи  болбосоролдо хабаадалга, мэргэжэлтэ болбосоролой һургуули дүүргэгшэдэй ба ажалда орогшодой  тоо,  1-дэхи - 3-дахи  халаанда һурадаг һурагшадай тоо гэхэ мэтэ. Һунгамалнуудай тэмдэглэһээр, мүнгэ һомололго ехэ болоно, тусхай зорилгын индикаторнууд хубилнагүй, алибаа доошоо ороно,харин ондоо гэршэлэлнүүд программа  бэелүүлгын  үрэ дүн харуулнагүй.

«Буряад хэлэ сахин хамгаалха ба хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаар һунгамалнуудта олон асуудалнууд байна. Энэ программа 2014 онһоо бэелүүлэгдэнэ, 6 жэлдэ хараалагданхай.  2019 ондо энэ программада 45975 мянган түхэриг һомологдоо, зүгѳѳр 2020 ондо – 33,518  мянган түхэриг хараалагданхай. Энэ программа  бэелүүлгын үрэ дүн гурбан хэмжүүрээр сэгнэгдэнэ: һургуулиин урдахи  болбосоролой эмхи зургаануудта үхибүүдые буряад хэлэндэ һургалга ба буряад хэлэн дээрэ хүмүүжүүлгын хуби, юрэнхы болбосоролой үндэһэн һургуулинуудта буряад хэлэ үзэдэг үхибүүдэй хуби, буряад хэлэн дээрэ телерадиоэфирэй, интернедэй  ба саарһан дээрэ мэдээсэл тараалгын зүйлэй  тоо. Арадай Хуралай hунгамалнууд энэ баримта бэшэгтэ -хэлэ сахин хамгаалха тухай гүрэнэй программада заһабари оруулха тухай  болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманда дурадхаба.

«Буряад хэлэ зааха онол арга өөрынгөө зорилго хүсэд дүүргэнэгүй, хүүгэд англи хэлэ буряад хэлэнһээ һайнаар мэдэнэ», - гэжэ  һунгамал Вячеслав Цыбиков һанамжаяа хэлээ. 2021 онһоо буряад хэлээр ЕГЭ тушаалга түсэблэгдэнэ гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Галина Фомицкая харюу бариба. Хари хэлэ заалгын методико дээрэ үндэһэлһэн «Амар Мэндэ» гэжэ онол арга ашаглагдана. 

Новости за сегодня