Образование Ξ
11:32, 18 Ноября 2019
Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай
Арадай Хуралай hунгамал Светлана Будаева буряад хэлэ заалга тухай

Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева  һургуулинуудта ба хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заалгын аргануудые  шэнэлхэ  хэрэгтэй гэжэ дуулгаба. Энээн тухай хорооной 2020 оной бюджедэй түсэл бэлдэлгын зүблѳѳн дээрэ 2-дохи уншалгада хэлэбэ. 

«Буряад хэлэ сахин хамгаалха ба хүгжөөхэ» гэһэн гүрэнэй программа 2014 онһоо бэелүүлэгдэнэ, 6 жэлдэ хараалагданхай. Энэ программаар һунгамалнуудта олон асуудалнууд байна. 2019 ондо энээндэ 45975 мянган түхэриг һомологдоо, зүгѳѳр 2020 ондо – 33,5 мянган түхэриг хараалагданхай. Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайдай орлогшо Галина Фомицкаягай хэлэһээр, мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Уласай  бүхы һургуулинуудай 95 хубинь, харин сэсэрлигүүдэй 45 хубинь буряад хэлэ үхибүүдтэ заана. Буряад хэлэнэй багшанар дуталдана. «2020 онһоо Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида  буряад хэлэнэй багшын мэргэжэлдэ 20-ёод оюутадые  бэлдэжэ эхилхэмнай»,- гэжэ дуулгаба.

Арадай Хуралай һунгамал Светлана Будаева: «Буряад хэлэ зааха онол арга, гурим шэнэлхэ хэрэгтэй. Yхибүүд буряад хэлэ үзѳѳд, хѳѳрэлдэнэ гү?»,- гэжэ тэрэ асуудал табиба. Энээнииень Вячеслав Цыбиков дэмжэжэ: «Буряад хэлэ зааха онол арга өөрынгөө зорилго хүсэд дүүргэнэгүй, хүүгэд англи хэлэ буряад хэлэнһээ һайнаар мэдэнэ», - гэжэ нэмэбэ.

2021 онһоо буряад хэлээр ЕГЭ тушаалга түсэблэгдэнэ гэжэ Галина Фомицкая харюу бариба. Хари хэлэ заалгын методико дээрэ үндэһэлһэн «Амар Мэндэ» гэжэ онол арга ашаглагдана. 

Новости за сегодня