Образование Ξ
09:41, 25 Октября 2019
Буряад орондо hургуулиин хэшээлнүүдтэ смартфон хэрэглэлгын хорилго дурадхагдаба

Хуулиин тогтоолоор хэшээлэй үедэ смартфон хэрэглэлгэ хорихо гэжэ дурадхал Арадай Хуралай «Үхибүүдэй бэеын элүүртэ, физическэ, оюун ухаанай, сэдьхэл hанаанай ба ёһо журамай хүгжэлтэдэ хорлолhоо аршалха арга хэмжээ тухай» («О некоторых мерах по предупреждению вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в республике Бурятия») гэжэ ажалай зүблэлтэ суглаан дээрэ ороо.

Энэ хэмжээ ябуулга Хуралай Социальна политикын талаар хороон үнгэргөө. Иимэ арга хэмжээнүүд олон ондоо hанал бодолтой байха гэжэ хабаадагшад хэлсэбэ: олон түрэлхид үхибүүдээ телефонгүй ябуулха дурагүй, харин багшанар хэшээлэй урда телефонуудыень абажа, эдэй харюусалга абахаар бэлэн бэшэ. Тиигэбэшье, олонхи hургуулинуудта тиимэ дотоодын  гуримууд бии болонхой. 58-дахи дунда hургуулиин захирал Роман Леонтьевай тэмдэглэhээр, гэртэхин энэ асуудалаар  харюусалга hургуули дээрэ даалгаха гэжэ туршана. «Үхибүүнэй хөөрэлдэхэл аргатай юрын гар утаhа баряад ябаа hаа болоно», - гэжэ тэрэ hаналаа хэлээ. Улас түрын хуули 10 жэлэй саана абтаhан байна, тиимэhээ дахин шэнэлэн баталха хэрэгтэй, гэжэ Хорооной түрүүлэгшэ Илья Марковец тэмдэглээ. Тэрэнэй хэлэhээр мүнөөдэр үхибүүдэй мэдээсэлгын аюулгүй байдалай асуудал тон шухала. «Мүнөөдэр үхибүүн бүхэн шахуу интернет хэрэглэжэ шадаха.Тиимэhээ тэдэнэр онлайн аюултай ушарна, виртуальна юртэмсэдэ оршодог аюулда бодото юртэмсын аюултай адли хандаха хэрэгтэй болоно, - гэжэ Игорь Марковец хэлэбэ. – Залуушуулые Интернедhээ дүүрэн халхалха гэжэ хэлэгдэнэ бэшэ. Залуу зондо цивилизациин туйлалтаннудые  аша туhатайгаар, өөртөө аюулгүй, хорогүйгөөр хэрэглэжэ hургаха хэрэгтэй», -гэжэ тэмдэглэбэ.

Зүблэлтэ суглаанай дүнгөөр Интернет соо үхибүүдэй ами наhанда, бэеын элүүртэ хорлол оруулха, эсэргүү,шэрүүн аашын, бэедээ гар хүрэхые харуулhан, наркотик бэлдэлгын ба дэлгэрүүлгын үйлэ харуулhан бүтээлнүүдтэ тэдэниие дүтэлүүлхэгүй гэжэ нэмэлтэнүүдые хуулида оруулха арга зүбшэн хэлсэхэ hайшаан зууршалалга абтаба.

Энэ асуудалай зүбшэн хэлсэлгэ Арадай Хуралай «түхэреэн шэрээ» дээрэ үргэлжэлхэ.

Новости за сегодня