Образование Ξ
09:20, 20 Октября 2019
«Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын тодорхойлолго Буряад Уласта элирбэ

Орос Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманhаа «Нютагай захиргаанай багша» гэжэ программын журамай зүбшөөл  Буряад Уласта ерэбэ.Энэ программа хүдөөгэй hургуулинуудые багшанараар хангалгада ехэ туhатай. 2020 оной январиин 1-hээ 50 мянган хүнhөө үсөөн зонтой багахан хотонуудта,  хүдөө нютаг, тосхон багшалхаяа ошоhон мэргэжэлтэд 1 сая абаха аргатай, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанhаа дуулгана.

Мүнөө үедэ Ород Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман Алас Дурнын Уласай холбооной тойрогой можонуудта 2 сая түлэхэ тухай хуулиин ёhоор гуримшуулагдаhан акт бэлдэгдэнэ. Энэ программада 55 наhа хүсөөдүй  багшанар хабаадаха аргатай. Хабаадахын тула сүлөө тушаалтай  болбосоролой эмхи зургаануудта захяа мэдүүллгэ үгэхэ хэрэгтэй. Түлбэриеэ абаад, багша 5 жэл соо энэ ажалда хүдэлхэ уялгатай болоно. Мүнгэн түлбэри абагшад тэрэнээ өөрынгөө дураар хэрэглэхэ аргатай.

Шэлэн абалгын конкурсда захяа мэдүүлгэнүүд 2020 оной январиин 1-hээ апрелин 15 болотор абтаха. Мүнөө үедэ Буряад Уласта 992 болбосоролой hургуулинууд, 15 мянганhаа дээшэ багшанар 197 мянган хүүгэдтэ ном заана.

2019-2024 онуудта Улаан-Үдэдэ, Ивалгын, Загарайн, Тарбагатайн, Яруунын, Кабанскын, Түнхэнэй аймагуудта 22 сэсэрлигүүд, 11 hургуулинууд баригдаха. Тэндэ 1090 багшанар хүдэлхэ болоно. Ехэнхидээ hургуулинуудта хари хэлэнэй, тоо бодолгын, эхин ангиин, ород хэлэн ба уран зохёолой багшанар дутадаг.

Новости за сегодня