Образование Ξ
09:13, 05 Октября 2019
Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь hайндэрөөр амаршалба

Буряад Уласай Толгойлогшо багшанарые мэргэжэлэйнь  hайндэрөөр амаршалба. Жэл бүхэндэ октябриин 4-дэ заншалта ёhоороо эрхим багшанарта урмашуулга барюулха баярай ёhолол дээрэ багшанараа халуунаар амаршалжа, амжалта хүсэбэ.

Буряад Уластамнай хоёр шэнэ хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдаа, hаяын гурбан жэлэй туршада үшөө 22 hургуулиин урдахи болбосоролой эмхи зургаанууд, 11 юрэнхы болбосоролой дунда hургуулинууд бии болохо. Энэ жэлэй дүүрэтэр 37 hургуулинууд ба хүүгэдэй сэсэрлигүүд шэнэлэгдэхэнь.

Бидэ хүүгэдтэ, багшанар ба хүмүүжүүлэгшэдтэ болбосоролой доторой байгууламжа зохид, таарамжатай болгохо гэжэ оролдонобди. Харин болбосорол гээшэмнай ганса тааруу зохид байдал бэшэ, энэ ажалай байдал, мүнгэ  салин болоно. Багшанарай салингай талаар hанаhандаа хүрэнэгүйбди гэжэ мэдээжэ. Бидэ Оросой холбоото Уласта багшанарай салингаар 27-дохи hуурида байнабди. 58 нютаг можонуудта салин маанадhаа бага гэжэ тэмдэглэхээр. Харин бидэ энээн дээрээ hанаагаа амараа бэшэбди, үшөө саашаа хүдэлхэбди,- гэжэ толгойлогшо хэлэбэ.

Буряад Уластамнай коммунальна түлбэри багшын салинтай тоологдохоо болижо, Социальна хамгаалгын  хорооной мэдэлдэ үгтэбэ. Техническэ хүдэлмэрилэгшэд багшанарта үгтэhэн субвенциhээ гаргагдаа. Иигэжэ сүлөөлэгдэhэн мүнгөөр багшанарай салин нэмэгдэбэ.

- Бидэ Алас Дурнын Уласай холбооной тойрогой ба Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын программаар багшанарта тааруу зохид  байдал зохёохо гэжэ оролдонобди, тиимэhээ ажал  дээрээ шабинартаа  hайнаар анхаралаа хандуулха гэжэ найданабди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Новости за сегодня