Спорт Ξ
19:26, 25 Ноября 2019
Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба
Арадай Хуралай hунгамал мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай hунгамал Андреян Зыбынов Батарейка дээрэ  юрэнхы болбосоролой  9-дэхи дунда hургуулида  мүнѳѳ үеын стадион нээлгын ёhололдо хабаадаба. Восток-Телеинформын мэдээсэлээр, энэ стадион дээрэ хүл бүмбэгэ наадаха поли хэмэл ногоон хушалтатай ба резин гүйдэг харгынуудтай, тойроод  хоройлогдонхой ба гэрэлтуулхэ зайн гал хабсаргагданхай.

- Мүнөө энэ ехэ һайндэрэй  болохын  тула ехэ ажал  хэгдээ. Эндэ мүнѳѳ шэнэ стадион нээгдэбэ, энэ ехэ баяраар амаршалаад,  энэ хэрэг бэелуулхын тула бага бэшэ хэрэг ябуулаагдаа, Буряад Уласай толгойлогшо ба Улаан-Yдэ хотын хүтэлбэрилэгшэд энэ хэрэг дэмжээ гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Энэ шэнэ стадион 9-дэхи һургуулида шэнэ шатын эхин болохо гэжэ найданаб. Энэ стадион нээлгын баяр ёһолол  Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда  Илалтын 75-жэлэй ойн баярай урда нээгжэдэ  байна гэжэ онсо тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Юундэб гэхэдэ, энэ  байшан соо  дайнай жэлнүүдтэ эвакогоспитальнуудай нэгэн байһан, тиимэһээ илалта дүтэлүүлхэ хэрэгтэ ехэ үүргэ дүүргэһэн юм.  Энэ һургуулиин захиралтай хамта хотын, дээдэ ба доодо Батарейкын хүүгэдэй команднуудай  дунда  хүл бүмбэгѳѳр түрүүшын тамирай  мүрысѳѳ энэ стадион дээрэ  зунай июнь һара соо үнгэргэхэбди гэжэ хэлсээ баталбабди. Иимэ мэдээсэлээр хубаалдаха байнаб.

   Арадай Хуралай hунгамал Андреян Геннадьевич тусхай бэлэг - Зүблэлтэ ороной ба Ород Уласай мэдээжэ футболист Валерий Карпинай гар табилгатай  бүмбэгэ бэлэглэбэ. «Мүнѳѳ үеын стадионтой болоо хадатнай, тамиршадайтнай илалта олон болохо гэжэ найданаб. Нёдондо бидэ  суута Валерий Карпин футболистые, мүнѳѳ «Спартак» гэжэ Москвагай футболой клубай ахалагша тренерые  угтажа абаабди. Тэрэ энэ бүмбэгэ дээрэ гараа табижа, танай һургуулида дамжуулхыемни даагаа, - гэжэ һунгамал һургуулиин захирал Виталий Ивановые амаршалаа. 

Новости за сегодня