Спорт Ξ
09:37, 20 Октября 2019
Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд уласхоорондын боксоор мүрысөөнэй шагналда хүртэгшэдые амаршалба

Арадай Хуралда бүхэдэлхэйн боксоор эхэнэрнүүдэй мүрысөөндэ хабаадаhан  Буряад Уласай тамиршадые  хүндэлбэ. Түрүүлэгшэ Владимир Павловай тэмдэглэhээр Буряад Уласай нютаг можодо ехэ үйлэ хэрэг болоо, юундэб гэхэдэ, Буряадай гурбан тамиршад Россин суглуулагдамалай бүридэлдэ ороо. Россин суглуулагдамалай түлөө Кристина Ткачёва (81 кг дээшэ), Наталья Шадрина (60кг) ба Людмила Воронцова (57кг) гэгшэд тэмсээ. Ткачёва ба Шадрина хоёр финалда гаража шадабагүй, харин Воронцова мүнгэн шагналда хүртөө, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

- Суглуулагдамалда орохын тула ехэ оролдолго гаргаха, эрхимэй эрхимби гэжэ харуулжа шадаха хэрэгтэй. Эдэ басагад ехэ туйлалтануудтай байгаа. Буряад Уласай Соёлой яаманда тамиршадые, айлшадаа угтажа, тааруу хэмжээнэй соёлой программа бэлдэhэнэй түлөө ехэ баярые хүргэнэб, - гэжэ Владимир Павлов хэлээ.

Бүхээлхэйн мүрысөөндэ зорюлагдаhан хэмжээ ябуулганууд дээдэ зэргын шатада үнгэрөө гэжэ тамиршад тэмдэглээ. Илангаяа, боксоор үнгэрhэн дэлхэйн эхэнэрнүүдэй мүрысөөн  Улаан- Үдын бүхы  түүхэдэ эгээл дээдэ зэргын тамирай хэмжээн болоо  гэжэ Людмила Воронцова тэмдэглээ.

- Улаан- Үдэдэ бүхы жэжэншье юумэн бодолтойгоор эмхидхэгдэнхэй байгаа. Хари гүрэнэй тамиршад аэропортдо угталга онсо тэмдэглээ. Ондоо гүрэнүүдтэй зэргэсүүлбэл, гансал Буряад Улас ехэ hайхан соёлой программа бэлдээ, тамиршадые нютаг можын арад зоной ёhо заншалтай танилсуулаа. Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ ябахадаа, бидэ Россин, Буряад Уласай гэжэ, Улаан- Үдэ Байгал далайн хажууда, Сибирьтэ оршодог гэжэ удаан ойлгуулдаг бэлэйбди. Мүнөө мэдээжэ болообди. Олон тамиршад мүрысөөнэй hүүлдэ дүтэлжэ, халуун  угтамжыемнай, манай Улаан- Үдэ хотыемнай мартахагүйбди гэжэ хэлэhыень, - Людмила Воронцова тэмдэглээ.

Новости за сегодня