Спорт Ξ
09:15, 15 Октября 2019
Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ

Буряад Уласта Олимпиин нааданда бэлэдхэлдэ мүнгэ hомололго гурба дахин нэмэхэ. Токио хотодо 2020 ондо үнгэрхэ Олимпиадада бэлэдхэл тухай зүблөөн Толгойлогшын ударидалга доро октябрии 13-да үнгэрбэ. Буряад Уласай тамирай федерацинууд  хамта дээрээ 24 сая түхэриг жэл соо абадаг байгаа, харин 2020 онhоо гурба дахин нэмэгдэхэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

- 2020 ондо нэгэдэмэл түсэбөөр гурба дахин нэмэлтэтэйгээр орохомнай. 70,5 сая федерацинуудта ба 10 сая Олимпиин нааданда шэлэгдэhэн тамиршадай бэлэдхэлдэ. Нүгөө жэлдэ 24 саяын орондо бидэ 80 сая бюджедтэ оруулха хараа бодолтойбди. Энэ нэгэ жэлэй шиидхэбэри бэшэ, харин хододоо иимэ байха. Тиимэhээ, таанадhаа танай үрэ дүнтэй  ажал, харин бидэ тамирай объектнүүдые бэлдэхэбди. Манай тамиршад түрүүшын hууринуудые эзэлжэ, дээдэ шангуудта хүртэнэ, бүхы дэлхэй Буряад орон – энэ хүсэн гээшэ, гэжэ ойлгохо ёhотой ,- гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлэбэ.

Нэмэлтэ мүнгэ олимпиин нааданда ородог түхэлэй тамирта  hомололго Олимпиин, Паралимпиин, Сурдлимпиин наадануудта бэлэдхэлдэ hайн услови хангаха болоно. Ород Уласай Тамирай яаманай   Захиралтаар Буряад Уласта 10 тамирай түхэл: барилдаан, бокс, hур харбалга, хүнгэн атлетикэ, санаар урилдаан, дзюдо, тхэквондо ИТФ,шэхэ хатуу зоной спорт, эрэмдэг бэетэйшүүлэй спорт баталагдаа.  Олимпиин наадануудай түхэлэй бэеэ hоригшодой тоо хамта дээрээ 51204 хүн болоно. Олимпиин, Паралимпиин нааданууд Япон гүрэнэй Токио хотодо 2020 оной июлиин 24-hөө августын 9 болотор үнгэрхэ. Сурдлимпиин нааданууд – 2021 ондо, сагынь үшөө тодорхойлогдоогүй.

Новости за сегодня