Эко-Новости Ξ
15:37, 27 Ноября 2019
Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ
Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ
Арадай Хуралда Байгал далай хамгаалгын хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ Фото: Восток-Телеинформ

Байгал далай хамгаалха асуудалай талаар хэмжээ ябуулаганууд тухай ноябриин 15-да Арадай Хуралай үргэдхэмэл зүблөөн дээрэ зүбшэн хэлсэбэ. Энэ зүблөөндэ Уласай Дээдэ Хуралай һунгамалнууд, Байгаалиин нөөсэнүүдэй, Барилгын ба гэр байрын коммунальна ажахы шэнэлэлгын, Аяншалгын яамануудай түлөөлэгшэд,  нютаг газарай засагай зургаануудай толгойлогшод, эрдэмтэд, байгаали хамгаалагшад, олониитын ажал ябуулагшад  хабаадаба. Зүбшэн хэлсэлгын үедэ 2025 онһоо Байгалай оршон тойронхи байгаалиин дэбисхэр дээрэ «зэрлиг ябадалай» аяншалга хаа хаанагүй хоригдохо гэжэ Аяншалгын яаманай сайдай орлогшо Баярма Цыдыпова дуулгаба.

Байгал далайн бүхы эрьеын дэбисхэрэй байдал хохидоно, илангаяа, эгээ түрүүн далайн хажуугаар амарагшадай ой модо руу  түмэр унаануудаараа ороһонһоо болоно.  Байгал дээрэ олоороо амардаг газарнуудта дигрессиин 4-5 дахи хэмжээн ажаглагдана. Зунай сагта далайн эрьеэр 350 мянга гаран хүн зон «зэрлигээр»  амархаяа автомашинаар ерэнэ, гал түүдэг табина. Хохидолдо ороһон энэ дэбисхэрнүүдэй газар, ногоо ургамал шэнээр ургахын, һэргэн бодхохын түлөө нэгэ хэды саг болзор соо хааха хэрэгтэй.

Илангаяа, Байгалай оршон тойронхи байгаалиин дэбисхэр дээрэ бог хаядаһа суглуулһан ба сэбэрлэлгын томо барилгануудай полигон бодхоолго тухай  орёо асуудал хэлсэгдэбэ. Арадай Хуралай һунгамал Матвей Гершевичай тэмдэглэһээр, Байгалай дэбисхэр дээрэ оршодог нэгэшье аймагта һүүлшын жэлнүүдтэ полигон баригдаагүй. Шэнгэн хаядаһа Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэһээ шэрэжэ гаргалга ба тэрэниие ашаглалгын асуудал шиидхэгдэнэгүй.

-Захааминда, Зэдэдэшье байгаали хамгаалха хэрэгтэй гэжэ би ойлгоноб. Харин, тэрэл Баргажанай аймагта мүнөө  сагта байгаали хамгаалгын ба сахилгын хэмжээ ябуулганууд ехэ тулюураар, доодо хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ. Энэ аймагта 80 мянган шахуу зон ажаһууна, зоной байдаг һууринһаа Байгал хүрэтэр 2 модо зай болоно. Зүгөөр эндэ шэнгэн хаядаһа Байгалай  гавань хүрэтэр 30 модоной зайда шэрэнэ. Баргажан тосхондо 7 мянган зон ажаһуудаг, тэндэ өөрын бог сэбэрлдэг түхеэрэлгэнүүд үгы байна. Харин Байгалай байгаали хамгаалгын асуудал Холбоото Уласай шухала асуудалнуудай нэгэн гээшэ. Нютагай засагууд һаяын үедэ энэ асуудалаар федерациин засагай зургаанда тоосодог болохо. Минии һанахада, манай улас далайгаа хамгаалгын ба сахилгын  иимэ ажал ябуулгын түлөө муу сэгнэлтэдэ хүртэхэ, - гэжэ һунгамал онсолон тэмдэглэбэ.

Новости за сегодня