Экономика, бизнес Ξ
17:18, 16 Апреля 2020
Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ
Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ

Буряад Уласта ажалгүй зониие бүридэлдэ абаха саг зуурын гурим хүдэлжэ эхилбэ. Мүнөө ажалгүйгөө гэршэлхэ, гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэхэ арга хүнгэлэгдэбэ. Ажалаар хангалгын түбтэ анханайхидаал хонходохо болон саарhа дансануудаа сахим хаягаар эльгээхэ хэрэггүй. Шэнэ гуримаар ажалгүй зон бүридэлдэ орохын, энэ дэмжэлгэдэ хүртэхын тула, “Работа в России” гэhэн портал дээрэ онлайн аргаар мэдүүлгэеэ эльгээхэ хэрэгтэй гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Тиигэхын тула мэдүүлгэ үгэгшэд “Госуслуги” порталда бүридхэлдэ оронхой байха ёһотой. «Госуслуги» портал дээрэ бүридхэлэй баталалга Сбербанкын, Тинькофф Банкын ба Почта Банкын  клиентнүүд – интернет-банкын веб – версиин ба мобильна хабсаралай аргаар гэршэлхэ аргатай. Yгышье hаа, Госуслугын сайт дээрэ гэршэлэлгын код Россин Почтоор захижа абаха хэрэгтэй.

Энэ гуримай ёhоор ажалай дэбтэр,  урдахи  ажалhаа гараhан захиралта ба hарын салингай хэмжээн тухай справкануудые  харуулха, тушааха хэрэггүй болоно. Энээниие Ажалаар хангалгын түбэй хүдэлмэришэд ведомствонуудай хоорондохи харилсаагаар элирүүлхэ аргатай.

Ажалаар хангалгын албанай ажалшадай таараха хүдэлмэри бэдэрхын тула “Работа в России” гэhэн портал дээрэ хүнүүд мэдүүлгэ ба резюме бэшэхэ болоно. Ажалай вакансиинуудай байгаа hаа, мэдүүлгэ үгэгшын өөрын кабинет руу эльгээгдэхэ.

Хэрбээ ажалгүй хүнэй мэдүүлгэ үгэhэн сагhаа 11-дэхи үдэртэнь ажал олдоогүй байгаа һаань, энэ дэмжэлгын мүнгэн түлэгдэхэ болоно.