Экономика, бизнес Ξ
14:41, 29 Ноября 2019
Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба
Буряад Уласай толгойлогшо Ородой Уласай Засагай газарай семинарта «Байгал» гэжэ самолёдой түсэб зохёолгын хэрэгтэ дурдалгануудаа оруулба

Буряад Уласай толгойлогшо регионой авиациин хүгжэлтэдэ зорюулагдаһан 2 үдэрэй зүблэлдэхэ суглаан-семинарта хабаадаба. «Региональные и местные авиаперевозки» гэһэн стратегическа холын хараа бодолтой сесси Ород Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Максим Акимовай хүтэлбэри доро үнгэрөө.

-Бага авиациин хүгжэлтэ регионуудта хэрэгтэй, юундэб гэхэдэ, энэ хадаа ой тайга эрьен харууһалга, санавиаци, харгыгүй холын нютагуудта унаагай техникын хүрэхэ арга ба улас хоорондоо холбоо барилга гээшэ, - гэжэ А.Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай толгойлогшо Улаан-Үдын авиационно заводой ТВС-2ДВС «Байгал» гэһэн нэгэ хүдэлгүүртэй самолёт бүтээлгын проект тухай хөөрэжэ үгөө.Энэ хадаа суута АН-2 гэһэн самолёт һэлгэхэ аргатай. ТВС-2ДВС «Байгал» гэжэ самолёт тодорхой нютагай агаараар ниидэдэг харгын хүгжэлтын үндэһэн һуури боложо үгэхэ. Энэ самолёт хүрьһэтэй ба саһатай бага газарһаа ниидэжэ, һуужа, 4000 км зайда ниидэжэ, 14 пассажирнуудые гү, али 3000 кг ашаа зөөжэ шадаха, үшөө ондоошье арга шадалтай.

- «Байгал» самолёдой онсо шэнжэтэй дээрэһээ тэрэниие эдлэн ашаглалга, газар дээрэхи инфраструктура бүтээлгэ бага сэнгээр хангагдаха аргатай. Тиимэһээ, Авиациин дүримэй  23-дахи  хубида нэгэ хүдэлгүүртэй самолёдой зөөхэ зоной тоо 14 хүрэтэр, ниидэхэ шэгнүүр 7400 кг хүрэтэр дээшэлүүлхэ  гэһэн заһабаринуудые оруулха хэрэгтэй, - гэжэ А.Цыденов дурадхал оруулба. 

Новости за сегодня