Экономика, бизнес Ξ
14:34, 18 Ноября 2019
Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха
Буряад Уласта мэргэжэлээрээ хүдэлдэггүй багшанарые һургуулида уриха

Буряад Уласай һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ба тэдэнэй тоодо баригдажа байһан шэнэ һургуулинуудта 1600 багшанар дуталдана. Уласай  толгойлогшо А.Цыденов энэ асуудалай шиидхэбэри тухай пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.  Мүнөө дээдэ һургуулинуудта багшын мэргэжэлдэ гүрэнэй тэдхэмжээр һургаха һуури олон болгохо гэһэн асуудал дээрэ ажал ябуулагдана. Үшөө тиихэдэ, багшанарай дээдэ һургуули дүүргэhэн, харин багшалаагүй байhан зониие мэргэжэлээрээ хүдэлхыень урина.

- Орёо асуудалнууд бии. Бүхы hургуулинуудай ба сэсэрлигүүдэй баригдахада, багшанар ба хүмүүжүүлэгшэд, хамта дээрэ 1600 мэргэжэлтэд дуталдаха болоно. Нэмэри һургуули һуралсал үнгэргэгдэнэ, мэргэжэлээ һэлгэлгэ нэбтэрүүлэгдэнэ. Иимэ тодорхой зорилготой ажал ябуулагдана, -гэжэ толгойлогшо ажалтаяа танилсуулба.

Уласай дээдэ һургуулинуудта мүнөө сагта багшын мэргэжэлээр бюджетнэ һууринууд дуталдана гэжэ тодорхойлон онсолбо.

Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида гүрэнэй тэдхэмжэдэ һургаха һууринууд 40-hөө 88 болотор нэмэбэшье, үшөөл бага байна. Сентябрь соо Ород Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинда бюджетнэ һууринуудые олон болгохо гэжэ хандааб. Мүнөө энэ асудалаар ииимэ даабари үгтэнхэй. Энээнэй хажуугаар, дунда мэргэжэлэй һуралсалда ехэхэн анхаралаа хандуулнабди, -гэжэ тэрэ тодорхойлбо.

2020 оной январиин 1 – һээ манай уласта «Нютаг захиргаанавй багша» («Земский учитель») гэһэн түсэб бэелүүлэгдэжэ эхилхэнь гэжэ толгойлогшо һануулна. Хүдөө нютагта ба 50 мянганһаа дээшэ зоной һуурижалтай хотын түхэлэй тосхонуудта ажалда ерэһэн багшанар нэгэ сая түхэриг түлбэри абаха. 

Новости за сегодня