Экономика, бизнес Ξ
11:39, 26 Ноября 2019
2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда ябуулагдана
2020 оной бюджет бүридхэлгын ажал Арадай Хуралда  ябуулагдана

Буряад Уласай  Арадай Хуралда 2020 оной уласай  бюджедэй түсэл дээрэ хүдэлхэ ажалай бүлэг суглаа үнгэргэбэ. Һунгамалнууд экономикын һалбаринуудай налог татабариин олзо болон налогой бэшэ ороһон олзо тухай Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэнүүдэй элидхэлнүүдые шагнаба. Энэ суглаа Бюджедэй, налогой ба мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Зорикто Цыбикмитов хүтэлбэ.

Арадай Хуралай 8-дахи сесси дээрэ һунгамалнууд 2020 он болон  2021 ба 2022 онуудай болзорой улас түрын бюджет бүрилдүүлэн  абахадаа 1-дэхи уншалга дээрэ уласай өөрын олзо доошоо ороһон тухай онсо анхаралаа хандуулаа. Бюджет бүрилдүүлхэдээ мүнгэ орохо талаар ехэ налог оруулагшадай баримтанууд хараада абтаа, тиигэбэшье энэ түсэблэлгын болзор нэгэ жэлһээ үлүү гаранагүй. Тиимэһээ налогой үндэһэн һуури бүрилдэлгын шатада байна гэжэ сайдай орлогшо тэмдэглээ. Уласай бюджедтэ орохо налогой  90 %   ехэ промышленна предприятинууд оруулна : Улаан-Үдын авиационно завод, ЛВРЗ, Прибор үйлдэбэриин нэгэдэл, Сэлэнгын ЦКК ба Байгалай ой модо бэлэдхэлэй нэгэдэл.

Арадай Хуралай һунгамал Андреян Зыбынов хэлхеэ холбооной  операторнуудай налог татабари тухай һонирхоо. Александр Аюшеев сайд энэ ажалаараа харюу хэлэжэ шадаагүй. Тиимэһээ, ээлжээтэ зүблөөн дээрэ МТС, Мегафон, Ростелекомой хүтэлбэригшэдые уриха гэжэ хэлсэгдээ. гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэһэн Улаан-Үдын шубуунай фабрикын ба «Восточно-Сибирский» гэжэ гахай тэжээлгын нэгэдэлэй хүтэлбэригшэд уригдаха. Хэды шэнээн ехэ налог оруулнаб, үрэ түгэлдэр хүдэлнэб гэжэ хөөрэлдөөнэй темэ болохо.

Хорооной түрүүлэгшэ Зорикто Цыбикмитов  2020 оной уласай бюджед тодорхой бэлдэн зохёолгын түлөө 2-дохи уншалгада хэдэн ажал ябуулха бүлгэмүүд  байгуулагдаа. Ноябриин 18-да программада ороогүй гаргашануудаар энэ бүлгэмүүдэй суглаан үнгэрхэ.

Новости за сегодня