Экономика, бизнес Ξ
13:35, 29 Ноября 2019
Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ
Арадай Хуралай hунгамалнууд хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ

Арадай Хуралай hунгамалнууд  «2020 он  болон  2021 ба 2022 онуудай болзорой улас түрын бюджет тухай» хуулиин түсэл бүрилдүүлгын хэмжээ ябуулганууд соогуур хүдөө  газар эмхидхэгшэдые дэмжэлгэ тухай хэлсэбэ. “Агропромышленна комплексын хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй программын бэелүүлгэдэ 367 сая түхэриг түсэблэгдэнхэй.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай сайдай орлогшо Булат Цыренжапов  2020 ондо хүдөө  газар эмхидхэгшэдые дэмжэлгэдэ шэнэ арга хэмжээнүүд нэбтэрүүлэгдэхэ гэжэ онсолбо. «О наделении органов МСУ отдельным государственным полномочием по поддержке сельского хозяйства» гэһэн хуулида Арадай Хуралай абаһан заһабари нэмэлтын ёһоор шэнэ жэлһээ үнеэнэй һүнэй хэмжээнэй дээшэлэлгэ хангалгын орондо бодото малай тоо толгой тэжээлгын  гаргаша хүсэлдүүлэгдэхэ.

2020 ондо“Хүдөө дэбисхэрэй хүгжэлтэ» гэжэ  шэнэ гүрэнэй программын эхин табигдажа, хүдөө  нютагай байра байдал һайжаруулгын эдэбхи үүсхэлээр табигдаһан 50 түсэлнүүд бэелүүлэгдэбэ: Түнхэнэй аймагта уһаар хангалгын барилга бэелүүлэгдээ, Кабанск тосхондо квартал хоорондохи  автомобильна харгы баригдаа.Уласай Дээдэ Хуралай Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Пётр Носковой тэмдэглэһээр, бюджет байгуулха хэрэг орёо, юундэб гэхэдэ. федерациһаа ехэ дулдыданги болоно. «Бюджедэй хизаарлагданхай байбашье, бидэ таниие дэмжэхэбди. Танай хүдөө ажахын яаманда һунгамалнуудай туһа, тэдхэмжэ байха», - гэжэ парламетын гэшүүн онсо тэмдэглэбэ. 

Новости за сегодня