Экономика, бизнес Ξ
09:35, 11 Октября 2019
Буряад Уласта гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада ёhо журам болбосоруулагдаха

Буряад Уласай Арадай Хуралай  экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын хороон «Гүрэн засагай туhаламжын мүнгэ hомололгын ажал ябуулгын ёhо журам Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ болбосоруулга гэhэн хубида Буряад Уласай тусхай хуули тогтоолгын тогтоолнуудта заhабари оруулха тухай» гэhэн уласай хуулиин түсэлөөр  зүблэлэй суглаа  үнгэргэбэ. Энэ хуулиин түсэб үүсхэгшэ Арадай Хуралай hунгамал Галсан Дареев болоно.

Шэнэ нэмэлтэнүүдые оруулга гүрэнэй туhаламжа үгэлгын эрилтэ эли байдалтай болгохо, мүнгэ hомололгын байдал дээшэлүүлхэ гэжэ хуули тогтоодог хуралай гэшүүд тоолоно. Мүнөө сагта ехэ мүнгэ һомололготой түсэл  бэелүүлгэдэ гүрэнэй ба муниципальна мэдэлэй газарнуудые түлбэригүйгөөр ба наймаагүйгөөр арендэдэ абаха аргатай. Энэ гүрэн засагай туhаламжын формо “О земле” (“Газар тухай”) уласай Хуулида бии. «Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ мүнгэ hомололгын ажал ябуулгада гүрэн засагай туhаламжа тухай» гэhэн Хуулида энэ тогтоhон журам оруулха гэжэ Галсан Дареев дурадхаба.

Буряад Уласай нютаг можын хүгжэлтын талаар жасын ажал ябуулга гуримшуулхын тула шэнэ статья хуулида оруулха хэрэгтэй. Хахад жэл соо нэгэ дахин энэ эмхи Арадай Хуралай hунгамалнуудай урда ажал тухайгаа мэдээсэл бариха. «Энэ жаса уласай бюджетhээ мүнгөөр хангагдана, тиимэhээ хэр зэргэ аша үрэтэйгөөр бизнес – түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэб,хэды мүнгэн уласай hанда ороhыень hунгамалнууд мэдэхэ ёhотой», - гэжэ Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёв тэмдэглэбэ.

Новости за сегодня