Общество Ξ
08:02, 28 Мая 2020
Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа
Буряад Уласта 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха гэжэ шиидхэбэри абтаа

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов  16 ба 17 наhанай үхибүүтэй  бүлэнүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори бүридүүлхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаба. Энээн тухай  шиидхэбэри майн 14-дэ Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб дээрэ абтаа, -гэжэ Ниигэмэй туhаламжын  сайд Татьяна Быкова Восток-Телеинформдо дуулгаба.

- 16 ба 17 наhанай үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори хубааха тухай асуудал сэхэ шууд бэелүүлэгдэдэг хүдэлмэриин штаб дээрэ табигдаа. Буряад Уласай толгойлогшо холбооной хэмжээнэй тэдхэмжэдэ ороогүй үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори тарааха гэжэ даабари үгөө. Юрэнхылэгшын hүүлшын захиралда 3 наhатайhаа 15 наhа хүрэтэр үхибүүтэй бүлэнүүдтэ 10 мянган түхэригэй тэдхэмжэ үгэхэ гэжэ хэлэгдээ. 16-17 наhанай үхибүүд  тойрогой түлбэридэ оробогүй. Харин нютаг хизаарай хэмжээн дээрэ энэ асуудал шиидхэхэ эрхэтэйбди. Тиимэhээ толгойлогшо энэ шиидхэбэри абаа, штаб дээрэ зүбшөөгдөө, -гэжэ Т.Быкова хэлэбэ. 


Уридшалан тооложо гаргаhан дүнгөөр 22 мянган үхибүүд энэ эдеэ хоолой согсолборидо хүртэхэ болоно. Май hарын дууhатар эдеэ хоолой согсолбори бүлэнүүдтэ тараагдаха. Татьяна Быковагай тэмдэглэhээр,  мүнөө Ниигэмэй туhаламжын  яаман Болбосоролой  ба эрдэм ухаанай  яамантай үхибүүдэй тоо зэргэсүүлгын ажал ябуулна. Энэ согсолборинуудые волонтёрнууд тарааха, тиимэhээ ямаршье мэдүүлгэ үгэхэ хэрэггүй.

Новости за сегодня