Общество Ξ
17:26, 16 Апреля 2020
Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха
Буряад Уласай hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха

Буряад Уласта hурагшад халуун эдеэнэй орондо эдеэ хоолой согсолбори абаха. Арадай Хуралай  «Единая Россия» фракциин hунгамалнуудай иимэ мүнөө сагай байдалда тааралдаhан үүсхэл Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэбэ. Гүрэнэй дээдын Хуралай хэблэлэй албанай дуулгаhаар, hурагшадай халуун эдеэ хоолой орондо  эдеэнэй согсолборёор hэлгэн хангалга тухай хуралай гэшүүдэй хандалга Буряад Уласай экономикын тогтууритай хүгжэлтэ хангалгын  штабай зүблөөн дээрэ хэлсэгдээ.

- Мүнөө сагта  короновирусай hүжэрэлгын үедэ hурагшад hуранагүй. Бидэндэ, hунгамалнуудта, hургуулидаа түлбэригүй халуун эдеээгээр хангагдадаг hурагшадай гэртэхин хандана. Һургуулиин үдын хоолой орондо удаан сагай болзор соо муудадаггүй эдеэгээр hэлгэлгые гуйна. Тиимэhээ, бидэ энэ асуудалаар Буряад Уласай Толгойлогшодо хандаабди, -гэжэ Арадай Хуралай «Единая Россия» гэжэ фракциин хүтэлбэрилэгшэ Лариса Крутиян тодорхойлжо үгэбэ.

- Эрхэтэн бүхэнэй гэртээ hууха журамтай сагта, байдалай хүндэ тохиролдо ороод байhан үхибүүдые,  тэдхэмжэ илангаяа хэрэгтэй гэжэ тоолонобди. Толгойлогшо манай үүсхэл дэмжээ, тиимэhээ түргэн саг соо энээниие бэелүүлхэ журам бэлдэхэмнай шухала.

Мүнөө сагта Буряад Уласта 43 792 үхибүүд халуун эдеэгээр хангагдадаг. Зүблөөнэй үедэ Уласай Толгойлогшо Һуралсалай ба эрдэм ухаанай яаманда холоhоо hуралгын сагта льгототой hурагшадай түлбэригүй эдеэ хоол хүсэлдүүлгын хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэ даабари үгөө. Ямар аргаар бүлэнүүд энээниие абахаб гэжэ hаяын сагта эли болохо.