Общество Ξ
17:14, 14 Апреля 2020
Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха
Буряад Уласта нэгэ гэртэхинтэй бүлэнүүд эдеэ хоолой согсолбори абаха

Байдалай хүндэ тохиролдо ороод байhан  бүлэнүүдтэ туhаламжа хүргэхэ тухай хэмжээнүүд Буряад Уласай Засагай газарта абтана. Короновирус үбшэнэй байдал хиналгын болон саг үргэлжэ адаглан шалгалгын уласай штаб нэгэ гэртэхинтэй үхибүүдтэ эдеэ хоолой согсолбори үгэхэ гэжэ шиидхэбэри абаба.

- Юумээр дуталдаhан дүүрэн бэшэ бүлын үхибүүн бүхэндэ эдеэ хоолой согсолбори бүридүүлхэ,-гэжэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов шиидхэбэри дуулгаба.

  Энэ туhаламжын хэмжээ ябуулгада 9309 бүлэнүүд орохо. Энэ бүлэнүүдтэ hургуулида ябадаггүй 12458 үхибүүд хүмүүжүүлэгдэнэ, эдээн соо удаан болзор соо муудадаггүй эдеэндэ хүртэхэгүй үхибүүд ороно. Уласай бюджетhээ энээнэй бэелүүлгэдэ 14 миллион түхэриг hомологдоо.

Ниигэмэй талаар  хамгаалгын яаманда эдеэ хоолой согсолбори тараалгын журам дээрэ хүдэлхэ даабари үгтөө. Энээнhээ урид аргагүйдэhэн амаралтын үедэ ба холоhоо hуралсалда байhан үхибүүдтэ hургуулиин халуун эдеэнэй орондо удаан болзор соо муудадаггүй эдеэнэй хубаари эхилhэн байна гэжэ hануулая. Бүхы дээрээ уластамнай иимэ согсолборинууд 46 мянган үхибүүдтэ суглуулагдаа. Энэ хэмжээ ябуулгада 49 миллион түхэриг hомологдоо.

Ород Уласай Юрэнхылэгшэ В.Путинай дуулгаhан хуулиин наhа хүсөөдүй үхибүүтэй бүлэнүүдые тэдхэмжын хэмжээ ябуулгануудые Алексей Цыденов тодорхойлоо. Тэрэнэй хэлэhээр, абтаhан хэмжээ ябуулганууд бүлын мүнгэнэй орёо асуудалнуудые зөөлэрүүлхэ болоно.