Общество Ξ
12:53, 18 Марта 2020
Россин шуудан Буряад Уласай арад зондо дачын ажалда бэлдэхын нүлөө оруулжа болохо

Уласай шуудан холбооной бухы таhагуудта овощуудай, сэсэгуудэй урэhэнууд болон тэдэниие хамгаалха зуйлнууд бии болоо. Буряад Уласай ажаhуугшад газар дээрэ ажал хэдэг хэрэгсэлнуудые, гэрэй амитадта хэрэгтэй зуйлнуудые, урэhэнуудые, тэдэниие хамгаалха зуйлнуудые, утэгжуулгэнуудые ехээр абадаг.

Нэн туруун хүдөө нютагаархид ба дачатай зон помидорой, угэрсын, перец, свекло, петрушка, укропой урэhэнуудые худалдажа абана. Эдэ огородой ургасануудай сортнууд хүдөө нютагуудай шуудан холбооной таhагуудта элбэг, 6 түхэригhөө эхилээд нэгэ бага дээшэ сэнгээр наймаанда табигдаатай.

Харин ходо хэрэглэгдэдэг урэhэнуудhээ гадна огородой ба сэсэгуудэй ургасын шэнэ сортнуудые хараадаа абажа боломоор.

«Хүдөө нютагуудта удэр бури хэрэглэгдэдэг юрэнхы эд бараа, тэрэ тоодо уе сагай зуйлнууд элбэгээр шуудан холбооной таhагуудта табигданхай. Мунөө Буряад Уласай арад зон дачадаа хэрэгтэй юумэнуудые гэрэйнгээ хажуудахи шуудан таhагуудта орожо абаха аргатай. Бидэ hара бухэндэ эд бараагаа олошоруулхаяа оролдонобди арга олонобди», - гэжэ худалдаа наймаанай таhагай хутэлбэрилэгшэ Сергей Ушаков хэлэнэ.