Общество Ξ
09:31, 11 Октября 2019
Арадай Хуралай hунгамалнууд агнуури тухай хуули бэелүүлгэ үзэмжэдэ табиба

Арадай Хуралай  газарай асуудалай, хүдөө ажахын политикын ба эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороон Бэшүүрэй аймагта зүблэлдэхэ суглаан дээрэ «Агнуури ба агнууриин нөөсэ хадагалалга» гэhэн Улас түрын хуули тухай хэлсэбэ. Энэ делегациин бүридэлдэ Хорооной түрүүлэгшэ Пётр Носков, тэрэнэй орлогшо Сергей Пашинский, hунгамалнуд Александр Цыденов, Галсан Дареев ба Александра Савельев. Зүблэлдэхэ суглаан «Гачитское»  гэжэ агнууриин ажахыда үнгэрөө.

Буряад Уласай байгаали хинан харууhалалгын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Сергей Нестеров гол элидхэл хэбэ. Буряад Уластамнай 83 агналгын амитад, тэдэнэй тоо нэгэл хэмжээндээ байна. Буряад орондомнай 85 агнууриин ажахынууд, 65 агнууриин ажахын хэлсээнүүд 60 юридическэ ба үнсын хэрэг үүсхэгшэдтэй  баталагданхай. Орёо байдал үлэнхэй гэжэ ойлгосотой. Егерьнүүд дутана, мүнөө дээрээ  аймагуудта нэгэл мэргэжэлтэн хүдэлнэ. Тиимэhэээ байгаали, ан хамгаалгын ажал дутуу хэгдэнэ. Нэгэхэн хүн ехэ газарай талмайн байдал  хангажа шадахагүй. Ород Уласаймнай Юрэнхылэгшын даабаряар нэгэ аймагта ой тайга хамгаалха гурбан мэргэжэлтэн байха ёhотой гээшэ. Холбоото Уласай бюджетhээ энэ хэрэгтэ хүрэхэ мүнгэн hомологдоногүй. Тиигэбэшье, агнууриин ажахынууд өөhэдөө егерьнүүдые hургажа, салин түлэнэ гээшэ. 

Новости за сегодня