Общество Ξ
09:18, 18 Октября 2019
Буряад Уласта «Алас Дурнын гектар» абагша хүн hандарhан малай байра hэргээхэ

Буряад Уласай ажаhуугша «Алас Дурнын гектар » гэhэн программаар анхан hү hаалиин фермэ байhан газар абаба. Залуу хүбүүн hандарhан барилгануудые шэнэлхэ, hэргээхэ hаналтай. Энэ газар Тарбагатайн аймагай Пестерево hууринда байна. Ерээдүйн фермер хоёр шэглэлээр хүдэлхэ түсэбтэй  – мал ажахы ба овощ ургуулга.

- Тарбагатайн аймагта «алас дурнын газар» абааб, юундэб гэхэдэ, тэндэ хахалагдадаг полинууд элбэг, үрэжэл hайтай газарынь ехэ. Минии түсэбтэ бэе бэетэеэ үйлэдбэриин холбоотой хэдэн хүдэлмэри – овощ ургуулга ба туулай тэжээлгэ. Овощнуудай нэгэ хубииень Буряад Уласайнгаа дэлгүүр дээрэ гаргахаб, нүгөө хубииень – туулайн тэжээлдэ орхихоб.Түсэбтэмни ангай арhа, мяха элдүүрилгын ашаглалга бии, - гэжэ залуу хүн хөөрэнэ.

Хэрэг эрхилжэ байhан фермер манай нютагай уларилда тааруу туулайнуудай калифонийска үүлтэр шэлэжэ абааб, тэдэ янгархуу бэшэ, зөөлэншье, бэедэ туhатайшье мяхатай. Овощ гидропоник дээрэ ургуулхаб. Үйлэдэбэрилгэеэ дээшэлүүлхын тула, саашадаа фермэ дээрээ наранай элшын зайн галай станци захижа, тогтоохоб, юундэб гэхэдэ, Буряадтамнай нарата үдэрнүд жэлдээ 300-аад үдэр шахуу байдаг.

- Газар абахань хүнгэн байгаа. Танил зон ба нүхэдни түрүүшээр намайе «алас дурнын гектра газар» абаа гэжэ этигээгүй. Газар абахын тула, саарhа данса бэлэдхэлгэhээ эхилээд абатарни 18 хоног үнгэрөө. Минии жэшээ дээрэ зон газар абана: нэгэн гэр бариха, нүгөөдэнь – хартаабха тариха, - гэжэ тэмдэглэбэ.

«Алас Дурнын гектар» гэжэ программаар Буряад Уласта 2019 оной августын 1-hээ 2020 оной февралиин 1 болотор ганса эндэ ажаһуудаг зон нютагтаа газар бэшэнһээ түрүүн абаха аргатай гэжэ hануулая.

Новости за сегодня