Общество Ξ
08:57, 22 Сентября 2019
Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха
Буряад Уласта унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хизаарлалта болюулха

Буряад Уласай  Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хүн зоной модото бэшэ ойн  баялиг, нөөсэ өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулга, бэлдэлгын гурим тухай хубилалтануудые хэлсэн оруулха. Энэ хэлсээн унаhан модо, мүшэр бэлдэлгын хэрэгтэ хабаатай  гэжэ, Восток-Телеинформ хуулиин тогтоолдо ссылкэ хэнэ.

Энэ хуулиин проект модото бэшэ ойн баялигые  зоной хэрэглэлгэ тухай хуули гаргалгын тогтоолго дээшэлүүлхын түлөө бэлдэгдээ. Тиигэжэ, «Оросой холбоото уласай  Ойн кодексын 32-дохи статьяда заhабари  оруулга тухай» гэhэн  Холбоото Уласай Хууляар  ( ФЗ № 77 ) унаhан модон, мүшэр модото бэшэ ойн  баялиг, нөөсэнүүдэй тоодо оруулагдаба.

Буряад Уласта модото бэшэ ойн баялиг өөрынгөө хэрэглэлгэдэ суглуулха, бэлдэхэ тухай абтаhан хуулида мүнөө заhабари оруулхые дурадхагдана.

Ойн кодексын 33-дахи статьягаар  хүн зондо өөрын хэрэглэлгэдэ модото бэшэ ойн баялигые суглуулха, бэлдэхэ эрхэ олгогдоно. Хуулиин 11-дэхи статьягай ёhоор зон тайгын жэмэс, hамар, hархяаг, болон эдеэндэ орохо ойн баялиг суглуулха эрхэтэй, ой соо орохо, байха аргатай, үшөө модото бэшэ нөөсэ суглуулха эрхэтэй болоно. Ой соо газартай зон, ондоо хүнүүдтэ, харин зарим тусхай ушарнуудhаа бэшэ, ойн баялиг, мүшэр суглуулхадань hаад ушаруулха ёhогүй.

Новости за сегодня