Политика и власть Ξ
08:37, 28 Мая 2020
Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха
Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ  зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха

Буряад Уласта короновирус үбшэнтэй тэмсэлгын түлөө медалиин эгээ зохид бүтээлгэ  зохёогшо 150 мянган түхэригөөр шагнагдаха. 2-дохи  hуурида 100 мянган, 3-дахи  hуурида 50 мянган түхэриг хараалагданхай. Мүрысөөн hаяын сагта соносхогдохо, гэжэ сэтгүүлшэдтэ мүнөөдэр, майн 12-то, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов хэлэбэ,- гэжэ Восток-Телеинформ дуулгана.

- Уласай толгойлогшо үсэгэлдэр оперативна  штабай суглаан дээрэ короновирус халдабарита үбшэнтэй тэмсэлгэдэ шалгарhан хүнүүдые шагнаха Буряад Уласай гүрэнэй  шагнал тогтоохо тухай дурадхал оруулба. Энэ шагналай үнэн удха зоной ойлгохын тула, гүрэнэй шагналай зэргэ үгтэнэ. Энэ медаляар шагнагдаhан зон «Ажалай ветеран» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ болоно, -гэжэ Баир Цыренов тодорхойлбо. Энэ хадаа эмшэдэй хэhэн ехэ ажалай үндэр сэгнэлтэ болоно гээшэ. Энэ медаляар  волонтёрнууд, туhа хүргэhэн  зон шагнагдаха.

Шагнал тухай Хуулиин түсэб ээлжээтэ хуралдаан дээрэ абтаха. Мүнөө сагай байдалаар шалгаржа гараhан хүнүүд бии. Эдэ зоноо ганса мүнгөөр урмашуулха бэшэ, харин hайн үгөөр, байгаа ушарта таараhан тэмдэг шагналаар урмашуулха хэрэгтэй , - гэжэ Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо дүн гаргаба.

Медалиин нэрэ ба эгээ зохид бүтээлгэ «Буряад ороной омогорхол» («Гордость Бурятии») гэhэн сайт дээрэ арад зон дуугаа үгэжэ шэлэхэ болоно.

Новости за сегодня