Политика и власть Ξ
08:33, 18 Мая 2020
Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг ошожо, хүн зонтой онлайн харилсаба

Майн 13-да Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Загарайн аймаг албанай хэрэгээр ошобо. Шэнэ Брянь тосхон хүрэжэ, Хүүгэдэй модельнэ номой сантай, дулаасуулгын түхеэрэлгэтэй танилсаба, харгы заhабарилгын ажал шалгаба, гэжэ Восток-Телеинформ Буряад Уласай Засагай газарhаа дуулгана.

Эдэ объектнүүдтэй танилсаhанай удаа Алексей Цыденов аймагай захиргаанай газарhаа видеоконференциин аргаар Буряад Уласай Засагай газартай зүблэлдэхэ суглаа үнгэргэжэ, урид Загарайн аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа үгтэhэн  даабари дүүргэлтэ тухай хэлсэбэ. Сайдууд аймагай хүтэлбэрилэгшэдэй ба арад зоной мэдүүлhэн орёо асуудалнуудаар хэгдэhэн ажал тухай дуулгаба,- гэжэ хэблэлэй албанда тэмдэглээ.

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов  «ZOOM» гэhэн холоhоо уулзалгын аргаар хүн зонтой, аймагай эдэбхитэнээр, ЖКХ-гай ба ниигэмэй ажал ябуулгын оршоной хүтэлбэрилэгшэдтэй, ехэ ба бага ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдэй түлөөлэгшэдтэй, аймагай hунгамалнуудтай, ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэдтэй, hомоной даргануудтай,  хамта дээрээ 38 хүнтэй  онлайн харилсаба.  Видео-уулзалгада Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд баhа хабаадалсаhан байна.