Политика и власть Ξ
12:08, 28 Апреля 2020
Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана
Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана

Буряад Уласта Хуралай ээлжээтэ сессиин хэлсэхэ зүйл дээрэ ажал ябуулагдана.   Мүнөөдэрэй байдалаар  хэлсэхэ зүйлдэ 24 асуудалнууд оронхой, 2019 ондо хэгдэhэн ажал тухайгаа гурбан омбудсменүүд – хэрэг үүсхэгшэдэй хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Чингис Матхеев, хүн зоной хуулиин ёhо хамгаалха асуудалаар Юлия Жамбалова ба хуулин наhа хүсөөдүй үхибүүдэй эрхэ хамгаалхын талаар Татьяна Вежевич гэгшэд  элидхэл хэхэ.

Восток-Телеинформ гэжэ мэдээсэл тараадаг агенствын дуулгаhаар, сесси дээрэ 2019 оной хугасаа соо Буряад Уласта Арадай Хуралай баталhан хуулиин тогтоолнуудай хэрэглэлгэ саг үргэлжэ адаглажа, шалгажа байhан тухай элидхэл үзэмжэдэ табигдаха. «Буряад Уласта үйлэдбэриин үлэгдэл ба хэрэглэлгэ тухай» гэhэн хуулида заhабари нэмэлтэнүүд баталагдаха, - энэ баримта бэшэг Буряад Уласай Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба тойронхи оршон хамгаалгын хороон оруулна. Энэ бог шорой гаргаха түлөөhэтэ туhаламжын сэн бүрилдэлгэ тухай асуудал болоно.

Олон үхибүүтэй бүлэнүүдэй дэмжэлтэ тухай асуудал зүбшэгдэхэ. Ойлгууламжын элидхэhэн бэшэг соо нэгэ сагта гурбан эхир үхибүүдэй түрэхэдэ, байрада хэрэгсээлгын хэмжүүр тоолонгүй, гэр байра абаха нэгэ удаагай мүнгэн түлбэри үгэхые дурадхагдана. Мүнөө сагта Буряад орондо иимэ хоёр бүлэ байна: нэгэндэнь 2018 ондо нэгэ сагта 3 үхибүүд, нүгөөдэдэнь 2019 ндо нэгэ сагта 4 үхибүүд түрөө.

Ээлжээтэ Уласай Парламентын 11-дэхи сесси майн 6-да 9 сагта үнгэрхэ гэжэ hануулая.