Политика и власть Ξ
08:26, 28 Апреля 2020
Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ
Буряад Уласай Хуралда багшанарые доромжололгоhоо аршалха тухай хандалга Ород Уласай Гүрэнэй Думада бэлдэнэ

Буряад Уласай Хуралай hунгамалнууд Ород Уласай Гүрэнэй Думада багшанарые хүн зоной урда доромжолhоной ба багшанарай урдаhаа эсэргүү хүсэ хэрэглэнэй түлөө харюусалга тогтоохо тухай хандалга бэлдэнэ. Багшанар тухай асуудал Буряад Уласай Дээдэ Хуралай ээлжэтэ сесси дээрэ хэлсэгдэхэ гэжэ хүлеэгдэнэ. Энээн тухай  Буряад Уласай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец  элидхэл хэлэхэб,-гэжэ Восток-Телеинформын сэтгүүлшэндэ мэдүүлбэ.

Энэ хандалга соогоо багшанарай урдаhаа эсэргүү ябадал гаргалга олошороо гэжэ Гүрэнэй Дээдэ Хурал тэмдэглэнэ. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ иимэ ушарнууд тухай мэдээсэл олошорно.  И.Марковецай хэлэhээр, Буряад орондо иимэ ушарнууд Ород Уласай ондоо можонуудта ороходоо ехэ эзэрхэг бэшэ, тиигэбэшье дайралдана, тиимэhээ багшые аршалха хэмжээ ябуулганууд хүсэд бэшэ гэжэ гэршэлнэ.

- Багшын мэргэжэлэй тогтоhон байдал доошоо ороно, залуу халаан hургуулида ошожо хүдэлхөө hананагүй. Юундэб гэхэдэ, тэндэ ажалынь ехэ харюусалгатай, гэртэхинэй ба үхибүүдэй талаhаа шэрүүн хандалгатай,- гэжэ И.Марковец тэмдэглэбэ.

Мүнөө сагта багша hурагшадай үйлэ ябадалда хашагдана, фото-видео буулгажа, интернет соо ролигуудые табихадань, өөрыгөө хамгаалха аргагүй болоно. Хүн зоной урда багшые доромжололго тэдэнэй хүндэлэл ба нэрэ түрэ сохино, багшын мэргэжэлтэй нэрэ хүндэ  хухална.

Эрдэм hуралсалда hайн мэргэжэлтэниие татахын тула багшын мэргэжэлэй тогтоhон байдал дээшэнь үргэхэ хэрэгтэй.

Тиимэhээ, Буряад Уласай Хуралай hунгамалнууд Ород Уласай гүрэнэй засагта  хандалгыень дэмжэжэ, хүн зоной урда багыше доромжолhоной ба багшын урдаhаа эсэргүү хүсэ хэрэглэнэй түлөө гэмтэ ябадалай ба захиргаанай харюусалга тогтоохыень гуйха хүсэлэнтэй.