Политика и власть Ξ
12:44, 27 Апреля 2020
Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала
Игорь Марковец: мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала

«Мүнөө хүн зондо туhаламжа хүргэхэ тон шухала»,- гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай социальна политикын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ. Арад зоной  тэдхэмжэдэ тон хэрэгтэй болоходоо хандаха түбүүдые байгуулха арга боломжо хаража үзэхэ хэрэгтэйень тэрэ дурадхана. И.Марковец бюджедэй статья ондоогоор тааруулжа болохо, харин энэ асуудалда тон анхаралтайгаар хандаха  хэрэгтэй,- гэжэ уряалhыень  Восток-Телеинформ дуулгана..

Арадай Хуралай hунгамалнууд ба  Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүд хэрэг үүсхэлгын байгуулгануудта гүрэнэй талаһаа туһаламжа хүргэхэ хэдэн хэмжээ ябуулгануудые зүбшэн хэлсэбэ. Эдэ ехэнхидээ гүрэнэй татабариhаа хүнгэлтэдэ хабаатай.  Хэмжээ ябуулгануудай зүбшэн абтаа hаа, Буряад Уласай бюджедтэ гурбан миллиард шахуу мүнгэн доошолхо.

Ямар статьянууд дайрагдахаб гэhэн  асуудалые Восток-Телеинформын сэтгүүлшэндэ Игорь Марковец тайлбарилжа үгэбэ. Буряад Уласта мүнөө сагта 300-аад мянган хүн элдэб янзын тэдхэмжэ абадаг – энэ үншэн үхибүүд, эрэмдэг бэетэйшүүл, «дайнай үеын үхибүүд», ветеранууд, зөөри муутай бүлэнүүд гэхэ мэтэ. «Олондо хабаатай уялганудаа дүүргэнгүй байха аргагүйбди, теэд ороогүй олзо эдээнииел дайраха болоно, тиибэшье туhаламжа бага болгохо эрхэгүйбди, - гэжэ И.Марковец хэлэбэ.

Новости за сегодня