Политика и власть Ξ
19:21, 27 Апреля 2020
Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба
Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай Засагай Газарта хандахые дурадхаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал Геннадий Доржиев Ород Уласай үйлэдбэриин

холбооной ба хэрэг үүсхэгшэдэй, «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата» гэжэ эмхинүүдэй  үүсхэл дэмжэжэ, Алас Дурнын тойрогто Ород Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневтэ, Ород Уласай Засагай газарта хандахые уряалба. Иимэ дурадхалтайгаар тэрэ Буряад Уласай Засагай газарай зүблөөн дээрэ  үгэ бариба,-гэжэ Восток-Телеинформ Засагай газарай хэблэлэй албанhаа дуулгана.

   Г. Доржиевай хэлэhээр, эдэ олониитын эмхинүүд  короновирусай пандемиhаа экономикын бүхы hалбаринууд гарзада ороо гэжэ зүбшөөхые дурадхал оруулаа.

- Бидэ энэ үүсхэл гаргалга дэмжэхэ ёhотойбди, юундэб гэхэдэ  ганса манай уласай бюджедээр дабажа гарахагүйбди. Хэрэг  үүсхэгшэдэй гол гаргаша  салин түлэлгын жаса ба гүрэнэй татабари болоно, - гэжэ тэрэ онсолон тэмдэглээ.

  -Yйлдэбэриин зургаанууд ба наймаа үйлэдбэриин нэгэдэлнүүд ажалшадайнгаа тоо аргагүйдэhэн ушарhаа  үсөөн болгохо, тиимэhээ уридшалан хэмжээ ябуулгануудые абаха хэрэгтэй,- гэжэ Хуралай гэшүүн огсолон анхарал хандуулаа.

-Эртээнhээ хэрэгтэй хэмжээ ябуулгануудые: ажалда  абалга, мэргэжэл hэлгэлгын hуралга уридшалан хараадаа абаха хэрэгтэй. Тон ондоо экономикын түхэл байгуулха болохобди, -гэжэ Хуралай гэшүүн тэмдэглэбэ.

Зүблөөндэ хабаадагшад hунгамалай дурадхал дэмжэбэ гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.