Политика и власть Ξ
12:04, 27 Апреля 2020
Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ
Буряад Уласай Хуралай спикер салингайнгаа хуби уласай зондо туhа болгожо үгэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай саг үргэлжэ хүдэлдэг hунгамалнууд салингайнгаа зарим хубииень короновирус үбшэнэй hүжэрэлгэhөө байдалай хүндэ тохиролдо ороhон зондо туhа болгожо үгэхэ гэжэ шиидхэбэри гаргаа.

-Наhатай ба бэе муутай эрхэтэндэ, олон үхибүүтэй айлнуудта, - гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов дуулгаба.

Уласай Дээдэ Хуралда мүнөө  дээрээ 15 hунгамалнууд саг үргэлжэ хүдэлдэг гэжэ hануулая. Эдэ хадаа Хуралай түрүүлэгшэ, хоёр вице-спикернүүд, зургаан хуралай хороонуудай түрүүлэгшэд ба тэдэнэй орлогшод болоно.

Март hарын хуушаар Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд ба аппарадай мэргэжэлтэд  короновирус үбшэнтэй тэмсэжэ байhан эмшэдтэ туhаламжын мүнгэн зөөри суглуулаа,- гэжэ Восток-Телеинформ дуулгаhан байна. Хамта дээрээ 200 мянган түхэриг суглуулагдажа, нюур хамарай хаалта, ба гараа сэбэрлэдэг бодосуудые эмнэлгын газарта абаха хэрэгтэ үгтөө.

Парламентын түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев эмшэдые ёhотойл геройнууд гээшэ, уласай халдабарита үбшэн эмнэлгын газарай эмшэд ажал дээрэhээ гарангүй хүдэлнэ гэжэ онсо тэмдэглээ.

“Түргэн туhаламжын эмшэдтэ баяраа хүргэнэбди. Энэ шэн зоригто ажалайнь ашыень мартахагүйбди. Манай эмшэд үбшэнэй ехээр hүжэрхэгүйн түлөө байлдаанай газарта шэнги ажаллана. Бүгэдөөрөө эдэ зондоо туhалха, тэдхэмжэ хүргэхэ ёhотойбди. Юундэб гэхэдэ, манай Буряад ороной эрхэтэдэй бэеын элүүрэй байдал  эдэнэймнайл гарта, -гэжэ Доржиев хэлэбэ.