Политика и власть Ξ
09:40, 27 Апреля 2020
Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ
Хуралда ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүблөөн үнгэрбэ

Арадай Хуралда бага болон дунда зэргын  хэмжээнэй хэрэг үүсхэлгын байгуулгануудта туһаламжа гүрэнэй талаһаа үзүүлхэ тухай ажал ябуулгын зүблөөн үнгэрөө. Энэ hая Буряад Уласай Засагай газарта hунгамалнуудай ба уласай бизнесэй түлөөлэгшэнүүдтэй үнгэрhэн хөөрэлдөөнэй үргэлжэлэл болоо гэжэ Гүрэнэй Дээдэ Хуралай хэблэлэй албан мэдүүлнэ.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов энэ суглаа ударидаба. Эндэ Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев ба мэргэжэлэй шэглэлэй яамануудай хүтэлбэрилэгшэд  хабаадаба.

“Ашаг олзын ябуулга эрхилэгшэд, короновирустай байдалай дүүрэхэдэ, ехэ гарзада оронгүй, хуушан түхэлөөрөө ажалаа үргэлжэлүүлхын түлөө мүнөө сагта байhан экономическа боломжо, арга шадабарияа байлгаха шухала,-гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.  

 Экономикын яаманай сайд Екатерина Кочетовагай хэлэhээр, нэмэри хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнэ: патентна тодорхой гуримаар татабариин томилолго олзо үгэсэдэ 90 процент хүрэтэр доошолуулха,ехээр гарзада ороhондо татабариин томилолго бага болгохо гэхэ мэтэ.

Хуралай гэшүүд татабариин томилолго болюулха, үгышье hаа налог түлэлгэ хойшолуулха гэжэ дурадхал оруулаа.

Новости за сегодня