Политика и власть Ξ
07:23, 16 Апреля 2020
Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо
Юрэнхылэгшын Хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо

Ород Уласай юрэнхылэгшын хизаар можонуудай толгойлогшонуудтай үнгэргэhэн зүблөөн тухай Алексей Цыденов тодорхойлбо. Цыденовай хэлэhээр, бизнес ба хүн зониие тэдхэмжын хэмжээ ябуулганууд экономикын байдал нилээд жэгдэрүүлхэ гэжэ, Восток-Телеинформ бэшэнэ.

- Шангахан тэдхэмжын хэмжээ ябуулгануудай албанай бэшэгтэй дугтытай ба ээлжээтэ эльгээлтэтэйгээр Путин үгэ хэлээ. Хэрэг үүсхэгшэдэй социальна фонднуудта страховкын түлбэри тогтоохо шиидхэбэри урид абтагданхай байгаа.Энэ список соо бага ба дунда хэрэг үүсхэгшэд оруулагдаба гэжэ үсэгэлдэр юрэнхылэгшэ хэлэбэ. Энэ шиидхэбреэр страховкын түлбэри оруулха саг хойшолуулагдаха,-гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов зондо хүргэхэ туhаламжа тухай хэлэбэ.

 -Путин ажалгүй хүнүүдэй түлбэри ехэ болгохо тухай дуулгаа. «Манай гүрэндэ энэ түлбэри 1800 түхэриг байгаа, үнэхөөрөөшье, энеэдэтэй. Юрэнхылэгшэ энээниие МРОТ- hоо бага бэшэ болгоо. Энээнэй хажуугаар, эгээ бага салингай хэмжээн МРОТ- hоо бага бэшэ, 14 мянган түхэригhөө дээшэ байха ёhотой гэжэ, - толгойлогшо дуулгаба.

Ажалгүй байhан хүн ажалгүйгөө гэршэлхэ, гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэхын тула Ажалаар хангалгын түбтэ бүридэлдэ орохо ёhотой. Таараха  ажалай олдоогүй hаань, гүрэнэй дэмжэлгэ абадаг болохо, гэжэ Алескей Цыденов тодорхойлбо.