Политика и власть Ξ
18:40, 19 Марта 2020
Хуралай сесси дээрэ Олониитын дээдын зургаанай таhаг руу өөhэдынгөө түлөөлэгшые hунгаба, нютаг засагай албанай тушаалнуудай нэрын бүридхэл олошоруулба

«ДЮСШ»-гай тренер, Зэдын аймагай болбосоролой ба эрдэм ухаанай эмхи зургаанай түрүүлэгшэ Андрей Боков Буряад Уласай Олониитын дээдын зургаанай таhаг руу Арадай Хуралай зүгhөө түлөөлэгшэ болобо. Олонхи hунгамалнуудай дуугаар энэ тушаалда дэмжэгдээ.

Хуралай гэшүүд Баунтын аймагай Шүүхэ газарай мировой судьягай тушаалда дэбшүүлэгдэhэн Тимур Гысыловай нэрэ дэмжэбэ. Энээнэй хажуугаар hунгамалнууд Арадай Хуралай дэргэдэхи залуушуулай дээдын зургаанай таhагай бүридэлдэ хубилалтануудые оруулба. Энэ таhагта  Улаан-Yдэ хотын hунгамалнуудай соведэй зүгhөө Гэсэр Нимбуев, Ананда Очиров ба «Муяын аймаг» гэhэн нютаг засагай байгууламжын hунгамалнуудай соведэй зүгhөө Наталья Былкова оробо.

Арадай Хуралай hунгамалнууд«Буряад Уласай нютаг засагай албанай тушаалнуудай нэрын бүридхэл тухай» («О реестре должностей муниципальной службы в Республике Бурятия») гэhэн хуулида Улаан-Yдэ хотын hунгамалнуудай соведэй оруулhан хубилалтануудые зүбшөөгөө. Оруулhан хубилалтанууд нютаг засагай байгууламжын тушаалнуудай нэрын бүридхэл олошоруулба.

- Мүнөө сагта уласай ниислэл хотын урда ехэ шухала зорилгонууд табяатай, тэдэниие бэелүүлхын тула тусхай шалгалтын хажуугаар, албанай түлөөлэгшэд шиидхэбэри гаргахадаа, харюусалгатай болохо ёhотой,-гэжэ Улаан-Yдэ хотын депутадуудай соведэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев элидхэл соогоо хэлэбэ. Энэ хуулиин проект абтахада албанай тушаалтанай тоо олон болохогүй, нэмэлтэ мүнгэншье hомологдохогүй,- гэжэ Чимит Бальжинимаев тэмдэглэнэ.

 

 

 

Новости за сегодня