Политика и власть Ξ
11:39, 19 Марта 2020
Арадай Хуралай hунгамалнууд модо тушаажа абалгын ба саашань ябуулгын электронно реестр баталба

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ  мартын 5-да «Буряад Уласай бүхы дэбисхэр дээрэ шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай ажал ябуулга эмхидхэлгэ» («Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия») гэhэн хуулиин шулаhан модо тушаан абалгын ба саашан эльгээхэ газарай электронно реестр эрхилэлгын хубида нэмэлтэ заhабари абтаба. Шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай ажал ябуулга эмхидхэлгын асуудалнуудта хуули тододхоhон зүйлнүүдые оруулба.

Баримта бэшэг бэлэдхэгшэдэй тэмдэглэhээр, газар бүхэндэ заатагүй мэдээсэлгын гаршагтай хабтагай байха ёhотой. Тэрээн дээрэ юридическэ нюур тухай мэдээсэл гү, али хубиин хэрэг үүсхэгшын нэрэ, обог, ИНН, ОГРН, шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай хаяг ба ажалай гурим бэшээтэй байха.

Эли газарта «Буряад Уласай бүхы дэбисхэр дээрэ шулаhан модо тушаан абалгын ба саашань эльгээхэ газарай ажал ябуулга эмхидхэлгэ» гэhэн хуулиин эрилтэ бэелүүлгэ сахиха ажалшаниие томилолгын хүтэлбэрилэгшын захиралта байха.

 Шулаhан модо хуулиин ёhоор бэлдэгдэhыень элирүүлхын тула бүхы ороhон ба гараhан модон тоо бүридхэлдэ абтаха,  квартал бүхэндэ отчёт хэгдэхэ ёhотой. Энэ дүрим 2020 оной июниин 1-hээ хүсэндөө орохо.