Политика и власть Ξ
15:38, 18 Марта 2020
Буряад орондо үхибүүдтэ снюс хорюулагдаба

Мартын 5-да Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ уласай бүхы дэбисхэр дээрэ бутархай наймаа ябуулгын оршомдо хамаатай тамхигүй таталгын бүтээлнүүдэй наймаанай  хизаарлалта тухай хуулида заhабари нэмэлтэ абтаба. Энээнтэй хасардуулан, административна гэмтэ хэрэг үйлэдэлгэ тухай хуулида заhабари нэмэлтэ оруулагдаба.

Эндэ жажалдаг тамхинай зүйлтэй бүтээл, конфетэ, порошок гэхэ мэтэ никотинтой бүтээлнүүд – снюс тухай, снюс наймалга тухай хэлэгдэнэ. Сесси дээрэ энэ хуулиин проект дэбжүүлhэн Буряад Уласай Элүүрые  хамгаалгын яаманай сайд Евгения Лудуповагай тэмдэглэhээр, шангахан никотинай хэмжээнтэй зүйлнүүд hурагшадай дунда мэдээжэ, юундэб гэхэдэ зохид, нюдэ хужарлама багсалаа боолтотой, хэрэглэлгэдэ тааруу, тиигээд hургуулиин хажуудахи магазин ба киоскнуудта наймаалагдана. «Энэ зүйлнүүдые хэрэглэхэдэ, бэедэ ехэ  муу, бүхы дотор органууд хорлогдоно, нэн түрүүн - зүрхэнэй - hудаhата hужаа ба гэдэhэ дотор доройтоно. Нэгэ  тамхинда ороходоо иимэ бүтээл соо никотин 50 дахин ехэ байна», - гэжэ Е.Лудупова тодорхойлбо.

Шэнэ хуулиин эрилтээр наймаанай газарнуудта, наймаашадта, үхибүүдэй гуйлтаар энэ бүтээл абажа үгэhэн эрхэтэдтэ яла тохогдохо болоно. Ялын хэмжээн 1 мянганhаа 2 мянга хүрэтэр физическэ нюурта, албанай түлөөлэгшэдэ 3-hаа 5 мянга хүрэтэр, юридическэ нюурта 10-hаа 30 мянган түхэриг хүрэтэр  болоно.

«Никотинтой зүйлнүүд  бэедэ хорлолтой, илангаяа үхибүүдэй хэрэглэжэ байхада ехэ аймшагтай гээшэ. Иимэ хизаарлалта Ород Уласай хэмжээндэ үнинэй табигдаха ёhотой байгаа, харин тэрэниие хорихо тухай ажал ябуулагдажа хэмжээ ябуулга hаял эхилжэ байна», - гэжэ Павлов тэмдэглэбэ.

Новости за сегодня