Политика и власть Ξ
11:37, 18 Марта 2020
Анатолий Кушнарев: Горсоведэй Улаан-Yдэ хотодо тариhан ногоон ургамалай талаар дурадхал агроном мэргэжэлээрээ би дэмжэнэб

Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев тариhан  ургамал тухай   Горсоведэй дурадхал тодорхойлон тайлбарилба- хоер хуулиин проект мартын 5-да Хуралай сесси дээрэ харалгада абтаба, тиигээд ехэнхи дуугаар баталагдаба. Агроном мэргэжэлтэнэй хараагаар энэ хуулиин проектнуудые  би дэмжэнэб, - гэжэ А.Кушнарев тэмдэглээ. Ногоон таримал ургамалай хамгаалгын хэрэг журамтай болгохо, эмхидэнь оруулха саг ерээ. Нёдондо, Кушнаревай хэлэhээр, РАЛХ «Ногоон хото» гэhэн программын хэмжээн соогуур Улаан-Yдэ хотодо тариха сагдуулнуудые түлбэригүйгөөр үгөө. Энэ ехэ үнэтэй хэмжээ ябуулга болоно.

- Газонууд дээрэ ургамал, бургааhа модо таряагүй hаамнай, Улаан-Yдэ хотомнай хэзээшье ногоон болохогүй. Зарим эрхэтэд, юридическэ нюурнуудшье ногоон ургамалай тарилга hандаргаана. Энээнэй түлөө мүнөө харюусадаг болобо. Физическэ нюурнууд 3 мянганhаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, харин юридическэ нюурнууд 30 мянганhаа 50 мянган түхэриг хүрэтэр яла түлэхэ. Эндэ газон, ногоон ургамал тариhан газар дээгүүр, хүүгэдэй ба спортын талмай дээгүүр машинаар ябалга, зогсолто тухай хэлэгдэнэ. Энээнэй хажуугаар байшангуудай хана дээгүүр зүбшөөлгүйгөөр бэшэг бэшэлгын, граффити зураг зуралгын түлөө харюусаха болобо.