Политика и власть Ξ
17:09, 16 Марта 2020
Буряад Улас газаар хангалга тухай Гүрэнэй Дээдэ Хуралай 12-дохи сесси дээрэ харалгада абтаха

Буряад Улас газаар хангалга тухай зүшбэн хэлсэлгэ Арадай Хуралай 10-дахи сессиhээ 12-дохи сессидэ хойшолуулба, тиимэhээ июнь hара соо харалгада абтаха гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ. Энээн тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев дуулгаба. Энэ хандалга тухай тогтоол мартын 5-да харалгада абтаха байгаа. Энээн доро ЛДПР-эй нэгэ hунгамал, Справедливая Россия партиhаа  нэгэн,  КПРФ- hээ 7 түлөөлэгшэд, нэгэ арадай hунгамал, хамта 17 hунгамалнууд гараа табяа.

Хороонуудай суглаанууд дээрэ энэ хандалга hунгамалнуудаар дэмжэгдээ.

- Харин бидэ Буряад Уласай Засагай газар ба ООО «Газпром СПГ технологи» гэhэн бүлгэм февралиин 29-дэ хэлсээ баталаа гэжэ мэдээгүй байгаабди, - гэжэ А.Кушнарев хэлэбэ. Газаар хангалгын ба хойто аймагуудые газаар дулаасуулгын асуудал шиидхэхын тула хамта ажал ябуулха хэрэгтэй. Түрүүшын шата дээрэ - хойто аймагуудые шэнгэрүүлhэн газаар хангалга, харин газай hужаагаар хангалга тухай хэлсээн экономическа талаар ашаг олзогүй. Тиигэбэшье, газаар дулаасуулагдадаг хотонуудта байдал hайн шанартай болохо, зон дулаасуулгын түлөө ехэ мүнгэ  түлэхөө болихо, шухалань гэхэдэ, экологида hайн байха, байгаали руу хөө, үнэhэн хаягдахагүй. Илангаяа, Буряад орондо байгаалидаа hаад ушаруулагдахагүйнь шухала болоно. А. Кушнаревай тэмдэглэhээр, уластамнай нютагайнгаа ашагта малтамалай олдоhон газарhаа газ экспериментальна малтажа абалга түсэблэгдэнэ. Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ 4,6 триллион кубометр газай нөөсэ бии гэжэ уридшалhан мэдээ бии. Сэлэнгэ мүрэнэй адагта ехэнхи хубинь байна, харин эндэ малтажа болохогүй. Тиигэбэшье, газай хэбтэшэ Яруунын, Баргажанай аймагуудта, ба бэшэшье нютагуудта бии. Арбан жэлэй саана өөрын газ олдоhон газартай байжа болохобди, -гэжэ А. Кушнарев тэмдэглэбэ.