Политика и власть Ξ
10:03, 22 Сентября 2019
Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба
Буряад орондо аймагай hунгамалнууд хүдөө нютагай зонуудта, малайнь бүридхэлдэ абтаагүй байгаа hаань, яла тохохо гэжэ дурадхаба

Кабанскын аймагай hунгамалнуудай зүблэл Буряад Уласай «Захиргаанай хуулида зүрилгэ тухай»  гэhэн Хуулида заhабарилнуудые оруулха  хуули тогтоодог үүсхэлтэйгээр хандаба. Эндэ хүдөө ажахын амитадые тоо бүридхэлдэ абтаагүй байхадань, харюусалгатай болгохо тухай хэлэгдэнэ.

Хуулиин проектдэ заhабарилнуудые дурадхаhан эхилэгшэдэй hанамжаар, Буряад Уласай санитарна-эпидемиологическа байдал hайжаруулагдаха, хүдөө ажахыда хүнэй ургуулhан тарилга малда гэшхүүлгэ, сэсэг модоной тарилгын ба болбосон түхэлтэй элементнүүдые эбдэлгэ үсөөн болохо. Үшөө тиихэдэ, харгын ябадал аюулгүй болохо. Ганса Кабанскын аймагта 2354 адуун, тэдэнэй тоодо хүдөө ажахын үйлэдбэриин зургаануудта – 503 морид, фермернүүдэй ажахыда - 256  толгой  гэжэ тайлбари бэшэгтэ хэлэгдэнэ. Гэбэшье малай ехэнхи хубинь үнсын ажахыда баригдана, эдэнэй тоо бүридхэлдэ абталга ехэ орёо асуудалтай.

Хахалагдаhан газар дээгүүр, тосхоной түб соогуур, машинын харгы дээгүүр зоргоороо бэлшэжэ ябаhан малай эзэниие олохонь хүндэ. Арадай Хуралай энэ Хуулиин проект зүбшөөжэ баталаа hаань, хуули эбдэhэн зон административна  ялада унаха

Энэ хуулиин проект тухай сентябриин зүблөөн дээрэ хэлсэгдэхэ.

Новости за сегодня