Политика и власть Ξ
07:00, 21 Сентября 2019
Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана
Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

Сентябрь hара соо Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комисси тухай хуулида заhабари нэмэлтэ хэлсэн абтагдаха. Хуулиин тогтоолоор бүхы Нютаг засагай комиссинуудта, үхибүүдэй тоогой бүридэлhөө хабаатай бэшэ, эмхи зургаанай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо хоёрhоо үсөөн бэшэ болгохо, арба мянган hаа дээшэ хотын тойрогуудта ба аймагуудай нютаг засагай байгууламжануудта гурбан хүниие, таби мянганhаа дээшэ үхибүүдтэй газарта арбан долоон ажалшадhаа доошо бэшэ.

Энэ хэмжээ ябуулганууд бэлэдхэгшэ Буряад Уласай Засагай газарай  hанамжаар,12-16

наhанай үхибүүдэй гэмтэ хэрэгэй дэлгэрэлгын тоо үсөөрүүлхэ.  Мүнөө  дээрээ хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссида, тэдэнэй эрхэ хамгаалгада 46 специалистнууд хүдэлнэ. Эдэ ажалшадай хүн бүхэндэ 6000 тухай үхибүүд болоно.Арба нэгэн Нютаг засагай байгууламжануудта 50 мянган үхибүүдтэй газарнуудта , хоёр лэ хүн хүдэлнэ.Харин жэл бүри ажалынь  ехэ болоно. Жэшээлхэдэ, 2013 онтой зэргэсүүлхэдэ, энэ комиссинуудта ороhон хандалганууд ба саарhа дансанууд  70 % ехэ болоо. Энээнэй хажуугаар зарим нютаг засагай газарынь 100-аад модонhоо ехэ байна. Жэл бүри үхибүүдэй тоо олон болоно. Энэ комиссиин ажалай хүндэ дээрэhээ хүдэлмэригшэдэй удаан тогтохогүйнь ойлгомоор. Хоёр жэл соо ажалшадай бүридэл 50% hэлгэгдээ.

2018 оной дүнгөөр Буряад орондо үхибүүдэй гэмтэ хэрэгэй дэлгэрэлгын тоо 14% дээшэлээ. Бэедээ гар хүрэхэ туршалганууд  ехэ олон зандаа байна. Үри хүүгэдээ муугаар хараhанай, хүмүүжүүлhэнэй, hургаhанай түлөө харюсалгада хандуулга хоер дахин дээшэлээ гэжэ, - Восток-Телеинформ Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанда ссылкэ үгэнэ.

Новости за сегодня