Политика и власть Ξ
08:54, 21 Сентября 2019
Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект хараада абтаха. Энэ хуулиин проект хадаа, аймагуудай нютаг засагай, хотын тойрогуудай захиргаануудые  малай үбшэ саралгын, hэргылэлгын хэмжээ ябуулгануудта, хүн зондо, амитадта адли халдабарита үбшэнhөө хамгаалгын хэрэгтэ  тусгаар  гүрэнэй эрхэтэй болгохо зорилго болоно.   

Энэ хуулиин  проект «Буряад Уласай аймагуудай нютаг засагай, хотын тойрогуудай захиргаануудые  малай үбшэ саралгын, hэргылэлгын хэмжээ ябуулгануудта, хүн зондо, амитадта адли халдабарита үбшэнhөө хамгаалгын хэрэгтэ  тусгаар  гүрэнэй эрхэ олголго»  гэhэн Буряад Уласай хуулиин 4-дэхи статьяда хубилалтануудые оруулна.  Энэ хуулиин хүсөөр Баргажанай, Загарайн, Муяын,  Северобайкальск хотын нютаг засагай захиргаануудта тусгаар Буряад Уласай гүрэнэй эрхэ олголго хараалагдана.

Илангаяа, энэ хуулиин проектоор  Муяын, Загарайн, Баргажанай аймагуудта, Северобайкальск хотодо  малай хүүр хүдөөлхэ нэгэ-нэгэ газар барилга, заhабарилга хэлгэ, хүсэндөө байгаа хуулиин эрилтээр тааруу зохид болголго хараалагдана.

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси сентябрь hара соо үнгэрхэ.

Новости за сегодня