Политика и власть Ξ
21:50, 20 Сентября 2019
Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

Арадай Хуралай  түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба. Энэ түб Загарайн аймагай Онохой тосхондо бии болобо, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

Энэ түб барилгын эхилэгшэ Арадай Хуралай  5-дахи зарлалгын hунгамал Сергей Леонов байга гэжэ hануулая. Тэрэнэй хэлэhээр, энэ түб гириин спортын хүгжэлтэдэ түлхисын нүлөө оруулха. Буряад ороной гири үргөөшэд уласхоорондын ба бүхэроссин хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хододоо тогтонижоhон  эрхим дүнгүүдые харуулна. Буряад Уласай суглуулагдамал команднуудай элдэб хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадахын hорилго үнгэргэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

Шэнэ түбэй барилга хадаа Буряад Уласай Алас Дурнын Федеральна тойрогой бүридэлдэ ороhоной аша туhаар бэелүүлэгдээ. Буряад ороной ниигэмэй эдэй хүгжэлтын түсэбөөр  гириин түбтэ федеральна бюджетhээ 17,424 миллион түхэриг, республикын бюджетhээ 176 мянган түхэриг hомологдоо. Ехэ физкультурна-спортивна танхимай талмай 408,85 д үрбэлжэн метр болоно. Залынь  элдэб янзын бэеэ hорилгын түхеэрэлгэнүүдээр, хүндэ шэгнүүрэй штангаар hорилгын хоёр ендэрнүүдээр, 30 гаран тренажернуудаар, хоёр теннисэй столнуудаар, аргамжын канат ба шестээр, «Кэс-Баскет» нааданай талмайгаар хангагданхай. Зал соо пауэрлифтингээр, хүндэ атлетикээр, армрестлингээр ба кроссфитээр бэеэ hорилгын арга боломжо үгтэнэ. Шэнэ спорткомплекс соо ГТО тушаалгын талмай табигдаха.

Шэнэ спортивна комплекс соо үдэр бүхэндэ 250 гаран hургуулиин, ДЮСШ-гай hурагшад, спортсменууд спортын  элдэб hалбаряар бэеэ hорихо аргатай болобо. Энэ түбэй нээгдээгүй байхада гири үргөөшэд Онохойн ДЮСШ-гай байшан соо бэеэ hоридог байгаа. 

Новости за сегодня