Политика и власть Ξ
19:49, 20 Сентября 2019
Буряад Уласта Арадай Хуралай депутат бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй талмай нээбэ

Улаан – Yдэ хотодо ЛВРЗ дээрэ  Комсомольская гэжэ гудамжаар шэнэ түхэлэй  бэеэ hорилгын талмай нээгдэбэ. Энэ талмайн үргэниинь 16, утань 20 метр болоно. Эндэ бага хүл бүмбэгэ наадаха бартаа, баскетболой сахаригууд, гар бүмбэгын тулганууд табигданхай. Иимэ шэнэ хүүгэдэй талмайн барилга Арадай Хуралай hунгамал Батор Цыбиковай ажалай үрэ дүн болоно.  Нёдондо жэлдэ Арадай Хуралай hунгамал 23-дахи тойрогоор дахяад hунгагдаа, тиихэдэнь арад зон иимэ талмай бариха захяа оруулаа, гэжэ Восток-Телеинформ бэшэнэ.

- Захяа бэшэг дээрэ  хүн зоной гар табюулжа суглуулhанай үрэ дүн -  иимэ бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй  талмай болоно. Ажаhуугшад өөhэдөө ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаа. Иигэжэ, хотын бюджедтэй хамта богони саг болзор соо энэ жэлдэ иимэ талмай барижа шадаабди, гэжэ Батор Цыбиков хөөрэбэ.

Талмайн байдалай хойноhоо засаг зургаан, аймагай зон харууһалха. Цыбиковай хэлэhээр,  ерээдүйдөө гэрнүүдэй ажаhуугшад байдалаа hайжаруулхын түлөө,  грантнуудые абахын тула ТОС байгуулха зорилготой. 

Энэ талмайн барилгада  1миллион  400 мянган түхэриг гаргашалагдаа. тэрэнэй  тоодо 400 мянган түхэриг хотын бюджедэй, 1 миллиониин  Арадай Хуралай hунгамалай.

- Хэдэн  ондоо  газарhаа мүнгэнэй  hомологдоходонь, хотын захиргаан хамта хүдэлхэ дуратай байна. Юундэб гэхэдэ, 400 мянган түхэригтэ  хэгдэхэгүй, харин 1 млн 400 түхэригтэ hайн шанартай хүүгэдэй талмай баригдаха болоно, - гэжэ Батор Цыбиков тэмдэглээ.