Политика и власть Ξ
13:47, 20 Сентября 2019
Хуралай спикер Владимир Павлов Загаанай дабаан дээгүүр харгы нээбэ

Буряад Уласта Мухар-Шэбэр ба Бэшүүрэй аймагай хоорондо Загаанай дабаан дээгүүр 4,5 модоной зайда шэнэ харгы нээгдээ. Сугларагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалба.Энэ баяр ёhололдо транспорт, элшэ хүсэ ба харгын ажахы хүгжөөлгын яаманай сайд Александр  Аюшеев, хоёр аймагай түлөөлэгшэд, харгы барилгашад ба нютагай зон хабаадаа. Энэ ехэ ажал 128,8 миллион түхэригэй болоо гэжэ Восток-Телеинформ Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанhаа дуулган мэдүүлнэ.

- Хуушан харгыгаар, илангаяа ехэ бороогой hүүлдэ, ябахань ехэ хүндэ бэлэй. Энэ харгы  нарин байhан, тиимэhээ харгын аюул болодог. Олон жэлэй туршада нютагай зон харгы заhабарилгын гуйлтатайгаар  хандадаг hэн. Мүнөө энэ харгы үргэн болгожо, асфальт дэлгээгдээ.  Харгынууд зохид, сэбэр, ябахада аюулгүй болоо, - гэжэ Владимир Павлов хэлээ.

Ажал үдэр hүнигүй хэгдэжэ, харгы барилга табигдаhан саг болзорhоо урид дүүрэбэ. Юундэб гэхэдэ, энэ  барилгада найдамтай ООО «Сэлэнгэ» гэжэ бүлгэм тендер шүүжэ гараа гэжэ үгэ хэлэhэн зон тэмдэглээ. Владимир Павлов Арадай Хуралай Баярай бэшэгүүдые генеральна директор Олег Фельдманда ба ажалшадта барюулаа.

Мүнөө энэ бүлгэм Загаанай дабаан дээгүүр 9-hөө 19 –дэхи модоной  зайда трасса заhана. Энэ ажалай хажуугаар 24-дэхи модонhоо 34-дэхи модон хүрэтэр харгы заhалгын ажал ябуулагдана, саарhа данса бэлдэгдэнэ. Энэ хэрэг 2022 ондо бэелүүлэгдэхэ. Гурбан жэлэй турша соо бүхы Загаанай дабаан дээгүүр харгы шэнэлэгдэхэ гэжэ тусэбтэй.